Alevilerde (Kızılbaş) Mum Söndü Nedir? Mum Söndü Nasıl Başlamıştır?

Öncelikle yazımız iki kısımdan oluşacak. İlk kısımda Alevilik ya da diğer adıyla Kızılbaşlarda günümüzde bilinen anlamıyla Mum Söndü olayını ele alacağız sonrasında ise İskender PALA tarafından kaleme alınan ve Mum Söndü olayının nasıl başladığını anlatan yazıyı sizlerle paylaşacağız.

13 Kasım 2017 Pazartesi, 21:59
Mum Söndü Nedir

Öncelikle yazımız iki kısımdan oluşacak. İlk kısımda Alevilik ya da diğer adıyla Kızılbaşlarda günümüzde bilinen anlamıyla Mum Söndü olayını ele alacağız sonrasında ise İskender PALA tarafından kaleme alınan ve Mum Söndü olayının nasıl başladığını anlatan yazıyı sizlerle paylaşacağız.

Aslında en fazla yanlış bilinen tabirlerden birisidir “Mum Söndü” tabiri. Birçok kişi Mum Söndü olayını Alevilikte bir ibadet olarak görürler.

Ortaya atılan söylentilere göre , İbadet halinde olan Alevilerin Erkek ve Kadınlardan oluşan bir odada iken ortamın tamamen karanlık bir hale getirilmesi ve o karanlık ortam içerisinde birbirlerini görmeden ve kim olduğunu bilmeden birbirleriyle ilişkiye girmesi olarak söylenir.

Diğer bir anlatım tarzında ise birbiriyle hiçbir şekilde bağı olmayan iki bakir genç kızı ve erkeğin aynı odada bırakılarak karanlık ortamda ilişkiye girmeleri olarak ele alınır.

Ancak bu söylemlerin ikisi de tamamen yanlış bir tanımlama olup, bir anlamda Alevilik ya da Kızılbaşlık merkezinde yaşayan insanlara yapılan bir hakarettir.

 

Mum Söndü Olayı Gerçekte Nedir?

Peki, nedir bu Mum Söndü olayının. Bunu size iki farklı şekilde sunmamız mümkün.

İlk sunacağım örnek aslında bir düşünce ancak ikincisinde sunulacak olan bilgi (İskender Pala tarafından açıklanan bilgi) daha akla yatkın ve mantıklı.

Bir rivayete göre “Osmanlı Devleti döneminde Yeniçeri Ocaklarının Alevileri dinlerini yaşamalarını engellemeye çalıştıkları, bu sebeple olarak damgalanılan evlere geceleri baskın yaparak dini vecibelerini yerine getirmeye çalışıp çalışmadıkları kontrol edildiği söyleniyor.” Bu sebeple Yeniçeriler evlerine yaklaştıklarında Aleviler evdeki mumları söndürmekte ve ibadetlerine o şekilde devam etmekteymişler. Bu sebeple Mum Söndü söylemi ortaya atılmıştır.

Ancak bu noktada Osmanlı Devletinin halkına her zaman ibadetlerini açıkça ve hiçbir kısıtlamaya mahal vermeden yapma hakkı tanıması gibi bir durum yok sayılıyor ve buna bağlı olarak Osmanlı Devletinin sanki sadece kendi belirlediği dinleri halkının yaşamasına izin verdiği görüşü ortaya çıkıyor.

Konu hakkında eski kaynaklara bakmamda bu konuda bana somut bir delil vermediği için ilk seçeneği es geçiyorum. Ama aşağıdaki yazıyı okumanızı öneriyorum. Bana göre daha mantıklı olan açıklama budur.


İskender Pala ve “Kızılbaşlık ve Mum Söndü” Başlıklı Yazısı…

Anadolu Aleviliğinin tarihsel süreçteki adı Kızılbaşlık’tır. Bu kelimenin içini dolduran anlam yüzyıllar içinde değişmiş, bir zamanlar “Kızılbaşlık gibi unvanımız var” diye övünülen bir isim iken bugün saklanan bir kimlik haline dönüşmüştür.

Alevilere neden denildiğine dair pek çok rivayet vardır. İsmin kökenini Uhud harbinde Kâinatın Efendisi Muhammed Mustafa’yı savunurken on altı yerinden yaralanıp başlığı al kanlara bulanan Hz. Ali hakkında kullanılmış bir tabir gibi gösterenler yanında, Şamanların kızıl bir başlığa bürünerek ayinlerini yönetmelerinden dolayı işi İslam öncesi dönemlere götürenler vardır. Bu iki uç görüş arasında adına yorum getiren daha pek çok rivayet mevcuttur. Bu rivayetler günümüz Aleviliğinin çeşitliliğini ve makasın uçları arasındaki geniş yelpazeyi de işaret etmektedir. Yani Kızılbaşlığı Sünni İslam dairesine yaklaştırarak namaz kılıp oruç tutan bir Alevilik ile “Ali’siz Alevilik”i savunarak İslam öncesi Şamanlıkla bağlantı kurmayı tercih eden bir Alevilik arasında gidip gelen kültürel bağ. Başına kırmızı serpuş dolayan bir Alevi dedesinin “Kızıl-baş”lığı her iki uca da hükmetme iddiasında; heyhat!..

Kızılbaş adı Şah İsmail döneminde yaygınlaşıp resmileşmiş ve tarihsel süreçte bir övünç vesilesi olmuştur. İsmail’in babası Şeyh Haydar, Erdebil tekkesi müritlerine on iki dilimli kızıl bir taç giydirip kızıl sarık sarmaya başladığında müritlerini manevi derecelerine göre tasnif edip aynı kızıl başlığı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir. İsmail bu uygulamayı devam ettirmiş, şeyhliğini şahlığa tahvil edince de askerlerine, halifelerine, dai ve nökerlerine aynı kızıl başlığı giyindirmiştir. Güçlü bir devlet olup da II. Bayezid ile yaptığı andlaşma gereği askerlerini Anadolu’dan Suriye’ye geçirdiği vakit Anadolu’daki mürit ve muhipleri de kızıl başlık kullanmaya başlamışlar, Yavuz Sultan Selim döneminde de bunu bir kimlik göstergesi saymışlardı. Anadolu Aleviliğinin “Kızılbaş” adını kullanması ve diğerlerinin de onları bu adla anması o yıllarda başlamış, kızıl başlıklar ile beyaz başlıkların savaşı olan Çaldıran’dan sonra da yaygınlaşmıştır. Zaten Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten boy ve oymak isimleri eskiden beri kullanılmaktaydı. Siyah başlık (papak, kalpak) giydikleri için “Karakalpak” veya “Karapapak” diye anılan Türk boyu veya Anadolu’da “Karabörk”, “Karabörklü”, “Kızılbörklü”, “Akbaşlı” ve “Akbaşlar” diye adlandırılmış eski köyler bunun örneğiydi. Keza XVI. yüzyılda Özbek askerleri yeşil başlık kullandıkları için “Yeşilbaşlar”, Karakoyunlular kara başlık kullandıkları için “Karabaşlar”, Osmanlı askeri de beyaz başlık kullandığı için “Akbaşlar” olarak anılabiliyordu.

Şah İsmail’den Sonra Ne Oldu?

Kızılbaş adı bir hakaretin adına dönüştü. Birisine Kızılbaş denildiğinde onu aşağılama ve hamiyetsizlik iması öne çıkar oldu. Osmanlılar döneminde bu adı hakaret için kullananlar daha ziyade resmi ideolojinin temsilcileri idiler ve Kızılbaşlık düşüncesiyle mücadele için bunu yapıyorlardı. Onlara göre, durmadan isyanlara kalkışan, durmadan devletin başına çorap ören bu gruba karşı yaptırım ve cezaları haklı gösterecek bir zemin gerekiyordu. Gel gelelim, ötekileştirme çabası bilhassa Cumhuriyet’in ilanını takip eden yıllarda daha da arttı ve Kızılbaşlık gayr-i ahlakî bir tavır ile tanımlanır oldu. Bunun en belirgin göstergesi de “mum söndü” safsatasıyla örtüştürülerek halkın dimağlarına kazındı. Oysa “mum söndü” ifadesi, Kur’an’ın dışlandığı, imanın içinin boşaltıldığı, tekkelerin kapatıldığı, ibadetlerle birlikte dinî zikir ve tasavvuf adabının yasaklandığı, ibadet esnasında jandarma korkusuyla kapılara nöbetçilerin, sokak başlarına erketelerin konulduğu dönemin anılarını taşıyordu ve anî baskınlara maruz kalmamak için gizli kapaklı semah yapan Kızılbaş grupların bunu ancak mum ışığında yapabilmeleri ve yakalanacakları haberi gelir gelmez, yahut her dinî grup gibi kapıları dipçikle dövülmeye başladığında mumları söndürüp ortamı gizleme gayretlerine yakıştırılan suçlamanın adıydı. Tarihsel süreçte ise böyle bir suç bulunmamaktadır. Nitekim Osmanlı’nın hukuk sisteminde kriminal olayların kafa kâğıdı sayılan kadı sicillerinde buna örnek teşkil edecek dava ve hükümler yer almaz.

Kızılbaşlık geleneğinde mum ile semah ilk kez Şah İsmail ile Kalender Çelebi’nin mülakatlarında gündeme gelmiş, ikisi bir mum yakarak semaha kalkmışlar, mum sönesiye kadar (o zamanki mumların patates misali yamru yumru olduğu ve yaklaşık iki saat kadar yandığı bilinmektedir) vecd halinde dönmüşler ve sonra bitap düşmüşler. Bilahare bazı Kızılbaş gruplar arasında mumlu semah uygulaması kısa bir süre Şah İsmail sünneti olarak tatbik olunmuş, sonra terk edilmiş (Yeni çıkan Şah & Sultan romanımda bu konunun teferruatı anlatılmıştır).

Bana göre Türkiye’mizde barış ve huzur içinde yaşamanın yolu dayatmaları ortadan kaldırmaktan geçiyor. Ermeni, Kürt veya Alevi, başörtülü veya ateist, herkes kendi kimliğine uygun hayatı yaşayasıya kadar karşılıklı anlayış, saygı ve özgürlük ortamını desteklemek zorundayız. Ta ki bir Alevi kendisini “Kızılbaş” olarak tanıtmaktan utanmasın, hatta gurur duyabilsin. Bir “Alevi Açılımı”ndan söz edilecekse bunu başarmak durumundayız.

Kaynaklar: İskerder PALA

 

YORUMLAR Hakkında

Yorumların birçoğu incelenerek onaylanıyor. Ancak arada gözden kaçanlar olabiliyor. HAKARET, KÜFÜR, Rencide Edici İfadeleri mümkün mertebe temizliyoruz. Gerektiğinde siliyoruz. Ancak arada atladığımız yorumlar varsa lütfen BİLGİ verin. İlgili yoruma cevap yazarak bize bilgi verebilirsiniz.

İnsanlara, Dinlere, Görüşlere Saygılı olma konusunda buradan yazmak doğru olmaz. Sanırım bu eğitimi Ailenizde ve Okuduğunuz Okullarda almışsınızdır. Uygulamanın bence tam yeri.

193 Yorum

 1. seyit SARI

  13 Mart 2018 at 21:34

  Dilerim bu son yorum olur bu anlamsız sitamlari bitirir. HERŞŞEYDEN ÖNCE ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜNANIM… Allah C.C. Tüm canlıları bir hikmet her insanı bir imtihan için , kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır ama eşit yaratmamıştır bunu YÜCE KURANDA açıklayan ayetler vardır sebebeini hiyarşiyi sağlamak birinin noksamını biriyle kapatmak zengini fakiri birbirine muhyaç kılmak imtahan etmek herşeyin ötesinde insanları sabırla şükürle imtahan etmek dercelendirmek… Biz insanlar şekilsiz suretsiz bizi yaratan Allaha şükredecekken içi dışı boş alevilik sünnilik (toplumsal tercihleri ) Hikmet sahibi Allaha bırakmalıyız Allah “ol” demeden bişey olmaz küfürden uzaklaşmalıyız.. BİR ZAMANLAR Hz Alinin halifelik sırasıda tartışılmıştı yok birinci halife olmalıydı yok 2. 3. diye… Sonrada bu hikmet şöyle açıklamıyordu “GİZLİİLİMLER HAZİNESİ ” Adlı kitapta BİZ İhlas suresini ilk ayetini Ebubekiirin alnına , 2. ayetini Ömerin alnına 3. ayetini Osmanın alnına 4. ayetini Alinin alnına yazdığımız için halifelik sırası böyle tecelli etti. Her işten her hareketten ALLAH haberdarken gecenin karanlığında kayanın yüzündeki karıncadan haberdarken İnsanoğlu gibi aciz fani bir varlık herşeyi kameralarla gözetim ve kayıt altına alabiliyorken Allah neleri nelerle imtahan yapmaz … Rahat olalım haklılık günah sevap herkese göre derecelidir.. Bİze yaşam veren Allahımıza hamdedelim yeter

 2. Nihat Dogan

  20 Mayıs 2017 at 17:43

  Aleviler sunlari yapiyor demek yanlis alevileri tenkit etmek yanlistir Allah katinda insanlari ayirmak gruplandirmak yanlistir bizler eger Allaha inanan ehli sunnete uyanlar selamete kavusandir gunahkar mumin var gunahsiz musluman var gunahkar mumin tovbe eder gunahsiz olur kulun haklarini oderse cennete girer odemezse cehennemde yanar

 3. tevfik kalmaoglu

  02 Mayıs 2017 at 04:46

  mum söndürme böyle olabilir ama bonce bunu yadetme amac lı mum sondurme yapilirsa yanlis anlaşilir yapmasinlar

 4. Sanet

  04 Nisan 2017 at 18:13

  Çok cahil bilinçsiz konuşan yobaz arkadaşlarımız var kusurabakmayın bukadar malın içinde duramam kendime en azından saygım var he bu arada kuranı açıp okursan kuranda mezhep diye birşey geçmez ha sen sunnisin ha sen alevisin aman sen sana bağışedileni yaptıktan sonra kimseyi suçlamanı gerek kalmaz he bu arada müslamanlık dini hoşgörü dinidir yani demek istediğim sen insanlara bok atarken senin müslümanlığın nerede kaldı be adam lütfen böyle yerlere bilip bilmeden yazılar yorumlar yazmayın ha saçımı kapatmamış kapatmaz abi çünkü kuranda öyle birşey yazmıyor amman cübbe giysin oda bir nevi özentilik şimdi küçük bir olayı ele alalım hz. Muhammed kaç senesinde yaşadı ve peygamberlik yaptı ve nerede yaptı evet afrikada yaptı afrikanın sicağını bilirmisin bilmezsin çünkü cahilsin afrika da başını kadında erkekte örter neden çünkü sıçak ve güneş durmadan kafaya vurursa beyin kanaması gerçekleşir ee yüzünüde kadınlar kapatıyordu evet kapatıyorlardı neden çünkü afrikada kum fırtınaları oluşuyor kimse kum solmak istemez herhalde benim ailem sünni 5 vakit namazında annem kapalı ama benim eşim alevi mesela e bu kimin umrunda ya arkadaşlar dininizi yaşayın insanlara b*k atmayı emin olun her atığınuz b*ku karşı tarafta hesabı sorulacak sizden mezhepi bırakın ve kuranı açıp okuyun ordakılere inanın nese yeter bukadar meshur bir sözü kulanıp gidiyorum keşke cahiller ölse 👍🏻

 5. FEHMİ

  17 Mart 2017 at 15:20

  senin savunduğun cematlarda bunca çocuklarıa cinsel istismar da bulundular aleviler kadar şerefli namuslu olsanız bende suniyim alevi değilim ama alevi olmak şereftir

 6. melis kaya

  07 Mart 2017 at 15:16

  gerçekten şu yorumları okudum da o kadar cahil ve yobazsınızki iyiki aleviyim bizim elimizden su içmeye tenezül etmezsiniz ama namus kavramınız yerlerde sayın ensarcılar evet alevilik bir mezhep değil kültürdür ve bunu anlamanız için aydın insanlar olmanız lazım biz sizler gibi ezan okunana kadar oruç tutup snra belden aşağı her şeyi yapmıyoruz sayın dini bütünler 🙂

 7. Bir acayip adam

  16 Şubat 2017 at 20:43

  Selamlar benim çocukluğumda aynı mahallede oturduğumuz bir alevi kesimi vardı bu kişilerin nasıl alevi olduğunu bilmiyorum ama düğünlerinde ışıkları söndürüyorlae ve içerden bağrışma sesleri geliyordu velhasıl biz çocuktuk orda ne oluyordu hala bilmiyorum ama bir söndürme mevzuu vardır gerçekte doğrudur bu hangi alevilerde vardır bilemeyiz sanırım aleviden aleviyede değişiyor.

  • tan

   10 Şubat 2018 at 09:15

   bir acayip adam denilen zırvaya yazıyorum, bende şöyle söylüyeyim, Osmanlı zamanı HÜLLE diye bir şey vardı sunnilerde, mum söndü saçmalığını kabul etmeyen sunnilere söylemiyorum onlar hariç, bir acayip adam denilen kişi sende ve senin gibi olanların annesi,kızkardeşi,karısı,kızı bir yerde yabancı adamlarla toplanıp HÜLLE yapıyorlardı ve oradan çok bağırtılı sesler geliyormuş, benim söylediğimde bir gerçek, buna ne diyeceksin, hem biz alevi olarak orta asyadan gelmiş safkan türküz türkmeniz oğuz türküyüz, sunnilerin çoğu başka ırklara dayanan devşirmelerden oluşuyor, buna ne diyeceksin..!

 8. Kurtuluş

  11 Şubat 2017 at 22:00

  Kardes senin gordugun tam olarak ney bilmiyorum ama sunnilerden daha cok merhametliyiz,durustuz,Allah i severiz, daha cok namusluyuz!

 9. memo

  11 Şubat 2017 at 20:06

  Sen alevi gibi yaşamayı ögrende ondan sonra konuş aleviler gibi insanların yanında sizin gibi insanlar duramaz. sen aleviligin ne olduğunu bile bilmessin sen anca böyle iftira atarak bişe yapıyorum zannedersin senin gibiler yüzünden bu ülkede aleviler rahat yaşayamıyor belkide sen camiye bile gitmeyen birisisin aleviler sana güzel bi sözünü söyleyeyim eline beline diline sahip ol

 10. Alin yıldırım

  08 Şubat 2017 at 19:43

  Allah sizi ıslah etsin. Öbür tarafta hepsinin hesabı alınır merak etmeyin Allahın aslanı Hz Muhammed’in (Sav) damadı nin mesebi ile dalga geçiyorsunuz Allah korkunuz olsun. Ben aleviyim kardeşim oranizdan buranizdan uydurmayin bu ülke deki en saf temiz İnsanlara leke atmayin kendi pislik düşüncelerini zi bize bulaştırma yin ateist biz değiliz sizsiniz Allah korkunuz olsa bu tür şeyleri atıp Allah’ın Elçi si ile dalga geçmezdiniz XIZIR Size akıl fikir versin

 11. Jane do

  01 Şubat 2017 at 19:01

  Sırf senin inandığına inanmadıgi için bir kesime hakaret edemezsiniz. Bu yetkiyi size ne devlet ne din veremez. Senin giydiğin markayı giymedi için veya senin sevdigin rengi sevmediği için, senin gibi düşünüp inanmadığı icin kimseyi asagilayamazsiniz. Hepimiz insaniz bu dunyaya geldik eşitiz. Oldukten sonraki derecen seninle Allah arasindadir benim derecem digerinin derecesi seni ilgilendirmez. Ister dans ederek ibadet eder ister yerde yuvalanarak. Allah ile onun orasinda bu konuda yorum yapmaya bile hakkın yok. (Alevi değilim)

 12. salih

  26 Ocak 2017 at 18:31

  su bolucu yorumu silin sikayet edicem nasil bir site propoganda yaptirtiyor din dil etnik ayrim kiskirtici yorumlara

 13. Muhhamet Kayiboyu

  26 Ocak 2017 at 18:29

  2016 yilinda Tuik verilerine gore 4204 alevi sunni evliligi gerceklesmis hesap edin 1 senede 4000 bin alevi sunni kaynasmis bizim zamanimizda sorundu. Alevi sunni simdik hangi gencin umrunda ? gercekler bu. zamanla cok sey degisti artik kimsenin umruda bile degil Alevi sunni herkes Adami degilmi karsimdaki ona bakiyor sunni sunniyle evlense adam degilse alevi aleviyle adam degilse neye yarar ?

 14. yavuz altan

  26 Ocak 2017 at 18:19

  İftira atiyorsun Ahiret inancin varsa hakka girdin ve yandin yazikkkk camur at izi kalsin zatten adam olsan Musliman olsan hakka girip hepsi boyle dermisin ? en yakin arkadaslarim alevi gunah İftiraa yazik Ailene

 15. Fire Gun

  05 Ocak 2017 at 14:40

  Siz Gidin Önce Bir Kendizi Test Edin . Sizin Neyinize İnsanlara Laf Atmak Yukarıda Allah Var

 16. hayati

  18 Aralık 2016 at 02:32

  Ozamanki toplulukta yani mezra vs koy duşun ..şimdiki koylerdeki muhtarlık secimi gibi .koyun ileri gelenlerinin peşine giden topluluk. ve butoplulukları kazanmak için kullanılan yardımcılar.kısaca yalakalar..karşı rakip taraf kazanmak için gece.saat .11.12. gibi vs.calismalar yaparken rakip gorevli goruyor ve NE diyelim .karalama Adina Bu olayi cikariyor ve yayiyorr anladin. Gorusum ve dusuncem Bu

 17. Bülent

  25 Kasım 2016 at 09:35

  Bugün bir camiye gidin ve namazdan çıkanlara şu soruları sorun eğer bilen varsa bana Allahsiz deyin.
  1) hz ali kimdir.
  2) hz Muhammet hz ali ile ilgili söyledikleri
  3) ehlibeyt nedir.
  4) kerbala olayı nedir sonucu ne olmuştur.
  5) 12 imam nedir kimlerden oluşur.
  6) hz Muhammet kimdir ailesi kimdir.
  7) hz Muhammet in arkasından kimler gider
  8) alevi nedir
  9) alevi kimlere denilir.
  10) gerçek müslüman kimdir
  a ) aliviler müslümandır
  b ) sünniler müslümandır
  c ) ikiside müslüman
  d ) ikiside müslüman değildir.
  e ) eğer siz müslüman’sanız ben değilim:)

  Ezberci,bilgisiz,şekilci,gösteriş meraklısı,cahil,kendini müslüman sanan,bir tek harf bile bilmeyen ( ehlibeyt kimdir nedir diye sorduğunda mal mal suratına bakan )
  Ya gerçekten biraz bilgi sahibi olsalar o zaman din nedir? neye inanır? kimin yolundan gider? Biz napıyoruz? O ağzımızdan düşürmediğimiz allah muhammet haşa tövbe felan filan iş bilgiye gelince fos söner adam daha neye inandığını bilmiyor çünkü okumamış bilgi sahibi olmamış gidip geliyor camiye ezbere gidiyor aslında neyse kimseyi yargılamak bize düşmez siz siz olun gerçekten hak yolundan giden ve ayrılmayan alevilere sakın ama sakın dil uzatmayın ( valla çarpılırsınız )? benden söylemesi.haa unutmadan son bir cümle. alevi ile sünni arasındaki fark nedir.
  a ) sünniler allahtan korkarlar ve korkarak yaşarlar.
  b ) aleviler Allahtan korkmazlar çünkü allahı severek yaşarlar.
  c ) senin için allahtan korkmalı mı yoksa sevmeli mi
  sence hangisi eyyyy mümin kardeşim ?…

 18. erhan

  18 Ekim 2016 at 01:54

  Dam üstünde saksağan gel bize bazı bazı

 19. Eray

  03 Ekim 2016 at 08:26

  Dans ederek allaha ibadet ediyolar töbe yarabbi töbeeee size ezilmek müstahak daha bu dünyada ezilmediniz öbür dünyasında görcem sizi ben asıl ezilmeyi orda görceksiniz ama iş işten geççek:)

  • Berivan

   27 Aralık 2016 at 18:41

   Kendine gel ona dans denmez sêma etmek denir zaten semâda her şeyin bir anlamı vardır ölümü ve kefeni temsil eder yaşarken ölmeyi anlatır cahil cahil konuşmayı kes ve Biz’lere dil uzatma igrencligini kendine sakla

  • yavuz altan

   26 Ocak 2017 at 18:21

   Allaha saygin olsun o dans dedigin donuste Allllahhh diyolar

  • Alim yıldırım

   08 Şubat 2017 at 19:51

   Kardeşim Allah yardımcın olsun sen ne zavvali bir insan sın beynini yikamislar senin yazık sana ya üzülüyorum senin gibi -insanlar i görünce . -önce bir gidin neyin ne olduğunu öğrenin ondan sonra insanlari karalayin biz sizden daha insan iz senin git iyi araştır ilk Müslümanlar Müslümanligi oluşturanlar kim Alevilerdır insanları asimile edip karalamayin şeytana hizmet etmeyin

  • halit

   07 Aralık 2017 at 06:02

   bazi müslüman geç,nen yobazların yorumlarını okudum hayrete düştüm ben sunniyim yani müslümanim ama burda yazılanlari okuduktan sonra müslümanım demeye utanıyorum alevi kardeşlerımızın hakkında araştırmadan onlarlan yaşamadan yapılan yorumları kınıyorum bukadar terbiyesiz yakıştırmaladan utaniyorum sizler müslümanların yüs karasısınızx

 20. Eray

  03 Ekim 2016 at 08:21

  Arkadaş oruç tutarlar su içmezler çay içerler sanki onun içinde su yokmuş gbi acayip acayip uydurmasyon inanç nasıl bişeysiniz arkadaş siz

  • Öznur

   31 Mart 2017 at 07:20

   Saf su içmiyoruz gerizekalı çay yaparken su kaynayıp buharlaştığı için saflık derecesi gidiyor. Bize laf söylüyonda acaba sen diğer tarafta nasıl yanıcaksın hiç mi düşünmüyon yeri göğü yaradan Allah seni beni yaradan Allah ki sen Allah’ın yaraddığı kuluna nasıl iftira atıyon

 21. Eray

  03 Ekim 2016 at 08:18

  Yav bırakın bu işleri alevilik diye mezhep yok bi kere bide kendilerini koruyolar ya hep neymiş ezilmişler belediyeyi sömürdünüz be millet sizin yüzünüzden işe giremiyo işe.camiye girmiyolar hz ali öldü diye ulen insan daha cok camiye gider mezarlıga gidiyonuz ama ya nasıl olcak işinize geleni yapmak sizin inancınız bukadar allah yukarda merak etmeyin görüyo

  • yavuz altan

   26 Ocak 2017 at 18:22

   senide goruyo buyuk konusma

  • Hz.Osman

   10 Mart 2017 at 09:45

   Allaha ibadetin şekli olmaz

 22. salih kara

  02 Ekim 2016 at 11:35

  kendini müslüman sananlar ,hz aliyle beraber onun yolunda gitmektense, muaviyenin yolunu sectiniz,yezidin yolunu sectiniz.o yüzden yezitsiniz siz, o yüzden sizin dininize artik inanmiyorum.siz hz muhammedin torunlarinin kellesini kesip top oynadiniz, siz hz muhammedin kanini akittiniz. sizin dininizde imaninizda batsin.allahin elcisinin kanini akittiniz yezitler sizi.

  • dgssh

   14 Nisan 2017 at 17:23

   alevi; H.z Ali’yi seven kişi ve topluluk…

 23. Kılıç

  28 Eylül 2016 at 08:27

  Mumsondu Yahudilere aittir ..

 24. Yeliz

  06 Haziran 2016 at 17:01

  Yorumlari okuyorumda cahillik akiyor insanlarin ağzından mum sondu diye birşeye inananlar var bir arastirin be cahil yobazlar mum sondu diye olmayan seylere inanan insanlar ademin kizini becermesini habil ve kabil in kardeslerini becermesine ses cikarmiyor ademin ogullari müslüman degil mi ve gercekte olan birsey degil mi bu bunu tartisin bence bu kesin bi bilgi

  • Yılmaz

   13 Ocak 2018 at 05:38

   Kardeşlerini becermesi ne kadar kötü bir tabir öyle 🙁 ki işin aslı da öyle değildir. Hz. Adem tek yaratılan insan değildi. Bunu bir araştırın isterseniz.

 25. ahmet sarı

  04 Nisan 2016 at 23:08

  iki tarafında yazılarını okudum en dikkat çektiğim noktada yukarıda bir sünni kardeşimize, alevi kızı vermemişler? burada alevilerde hepimiz kardeşiz, 72 toplumuda gözden geçirmişiz denilmekte, peki neden sünniye kız vermiyorlar bunda yanlış olan nedir sadece bunu anlamadım ?

  • Kadir

   30 Aralık 2016 at 16:54

   Bakın bende bir kaç kişinin yorumlarını okudum önce size cevap vereyim ben bir aleviyim benim ailem bi sünniye kız vermeyiz demese de etrafımızda diyen çok bunun sebebini ise yorumları okuduğumda daha iyi anladım çünkü alevilerden nefret ediyorsunuz çnkü bizler tanımıyorsunuz sünni bi oğlan alevi bi kızı sevdi ya oğlanın ailesi kızı sevmezdi ona kötü davranırsa diye çekiniyoruz yukarda yorumlarda cahilin biri konuşmuş olmak için oruç tutarken çay içiyorlar demiş böle bi saçmalık uydurmadan başka hiç bişey değildir kesinlik oruç tutarken sahurdan akşam ezanına kadar hiç bişey yiyip içmeyiz aleviler dinsizdir öyle bir mezhep yok demiş bahsettiği kafaları kopan hasan hüseyin bizim öncümüz hz Alinin çocuklarıdır nasıl böyle bir katliamı alevilerin yaptığını söyler şok olarak okudum adam cahilin önde gideni sağdan soldan duyduklarıyla gelmiş boş boş konuşuyo gadir hum olayını araştırın tüm din hocaları imamlar bilir gadir hum da hz Muhammed (sav) “ben kimin mevlası isem Alide onun mevlasıdır. Allahım onu sevenleri sev ona düşman olanlara düşman ol” demiştir

  • Alim yıldırım

   08 Şubat 2017 at 19:48

   Çünkü Hz Hüseyin ni katletiler Hz Muhammed(SAV) torununu onun yolundan giden onun canından kanından olan bir bireyi katletiler başka açıklaması yoktur bunun

  • Kuzey

   13 Mart 2017 at 01:12

   1 soylari ni bozmamak 2 Hz Aliyi muaviye nin ölü yezit Sünni olduğu tarihte geçiyor ama herkezi yezit kanı taşıyor diye suclayamayiz

  • Hsyn

   06 Mart 2018 at 19:12

   Bende bir Alevi gencim. Bana da Hanefi ve Şafi aileler kız vermedi. Üstelik kız istemesine rağmen. Bence senin sorun her iki taraf için de geçerli lakin Alevilere kız vermemek çok daha yaygın bir durum.

 26. Melisa

  03 Ocak 2016 at 08:45

  Ya arkadaşlar şu devrde mum söndü yapilmaya kalksa (yalnıs bilinen sekilde) adam hapisten kafasni cikaramaz hatta babasi ve abisiyle tensel bisy yasadklarini duydum bna dik dik baktilar aleviyim deyince annemin bi sozu var kolumuz başımiz ayri mi yerdede dik dik bakiyorlar demsti ibadet ayni zaten inanc ayni

 27. huzeyfe

  18 Aralık 2015 at 21:58

  “kuranda alevilik diye bişey yok”demiş arkadaşın biri,sünnilik diyede bişey yok,şii lik, hanefilik, şafii lik ,hanbelilik ,maliki lik ,caferilik vb hiç bir mezhep yok.
  siz kuranı ömrünüzde hiç okudunuzmu ki ey müslümanlar(türkçesini okumaktan bahsediyorum) eğer müslümanım diyorsanız şu mezhep olaylarından kurtulmalısınız,kuranı okuyun ve yaşayın yeter,kime ne mumdan el fenerinden.: “Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik”(zuhruf 3 ayetler.)

 28. zelal

  08 Ekim 2015 at 07:24

  Taner yanık ve salih ınan isimli arkadaşlar madem böyle canlı canlı gozunuzle gördünüz ikinizinde hadi bunların resimlerini çekip belgeleyelim demek aklınıza gelmedimi niye uyduruyosunuz demek ki sizin mezhebinizde var bize maal ediyorsunuz

 29. öznur

  10 Temmuz 2015 at 22:46

  arkadaşlar bazılarız örneklerinizi yazmışsiniz ya inanin hic inandirici degil.eger gercekse şu mubarek günde onlar sapkin insanlardir.cahildirler bunun alevilikle hic bir alakasi yok.ben bir alevi genciyim bu yakışıksiz iftirayı sadece malesef bazi sünni arkadaslardan duyuyorum.peki ben neden hic bilmiyorum görmedim denk gelmedim .ne olur artik biraz acin gozunuzu cahiliye devri degil Allah bizlere bi akil vermis düşünmemiz icin.yapmayin artik gelecek nesiller icin guzel düşünceler sevgi saygi kardeslik ekelim.bu iftira icin asla hakkimi helal etmeyecegim

 30. Zaza

  06 Temmuz 2015 at 22:36

  Ben bir müsluman olarak kendimden utaniyorum siz nasil olurda din kardeslerinizin gunahina girerek onlara hakaret edihorsunuz

 31. ayse uluc

  29 Haziran 2015 at 01:33

  Allah hepimize iki goz vermis.birimizin birimizden ustunlugu yada asagi kalir yani olaydi kimizr tek goz kimimize uc goz verirdi. bu birbirimizi cekememezlik niye? bizi birbirimize dusman etmeye calisiyorlar. benmde alevi arkadaslarim aile doslatlarm var. yillardir tek bir hatalarini yanlis davranislarini gormedim duymadim.lutfen arkadslar birbirimize sahip cikalim. bize bizden baska dost yok.

 32. Arif Yağmur

  23 Haziran 2015 at 01:18

  arkadaslar benim bir tanidigim bir alevi arkadasim var diyen Taner Yanık sen önce düzgün türkçe konuşmayı öğren essahtan adam gibi birde yorum yazmış töbe töbe.. Alevilere dil uzatanlar önce aynaya baksınlar sözde müslüman gurup da diyebiliriz bunlar için.. öncelikle bu konuyu araştırmadan yorum yazanlar cahildir Alevide sünni gibi gerçek müslümandır yalan söyleyerek çamur atanlarada cahil desek cahil hakaret sayar okuyun araştırın bilmemek ayıp değil. bu arada Kadir Akbalık yazarımızada saygılarımı sunuyorum yazdığı bu açıklayıcı yazı için..

 33. er

  15 Nisan 2015 at 20:11

  Cevremde bir suru alevi var.
  hepside birbirinden pislik hepside din dusmani.
  eger firsatlari olsun emin olunki dunyada bi tane musluman sag birakmazlar.

 34. Veli Yoldaş

  08 Aralık 2014 at 14:11

  Yorumları okudum.
  Herkes kendi ailesini çok güzel tarif etmiş.
  Atalarımız ne demiş hayat tecrübedir.

 35. Mehmet şenol

  03 Aralık 2014 at 09:15

  Alevilik din değil sünnilik te din değil Allah’ın yanında yalnız din islamdır bır bırimize iftiralar atmaya gerek yoktur onlar bize yezidi derler bizde çok çeşit iftiralar atarız doğru değildir Hz Ali nebi degildi ona kitab inmedi Hz muhamed nebi ona nazil olan kuran ve Hz Muhamet in sünneti ile ibadet etmiştir Hz nebi demiş ben medinetul ilim Hz Ali kapısıdır bır birine rakib değildir ayni dinin nebisi ve halifesidir

 36. Mustafa Ultum

  30 Kasım 2014 at 23:41

  Arkadaşlar ben sunniyim sevdiğim kız alevi ben işte bu mezhep yüzünden sevdiğim kıza kavuşamıyorum onun ailesi sunni kabul etmiyor neden kabul etmediklerinide bilmiyorum bu konu hakkında bilgisi olan varsa beni bilgilendirsin şimdiden teşekkürler.

 37. huseyin

  30 Kasım 2014 at 21:33

  Ben bir alevi genciyim.
  öncelikle şunu söyleyim alevi olarak doğmayi ben istemedim alevi bir insanı kotulemek demek allah katında günah .
  Ve çok şükür ki aleviyim.
  mum söndü olayını tartışmaya bile gerek yok. Eline diline beline hakim ol diyen bir topluluk bu olayı yapar mi ey yezidin yaşıyan torunları( yezid dediğimiz sünni halkı değil müslümanlık goruntusundeki insan ırz namus şeref düşmanları )
  bu bazı yezid tohumları kalbindekini söylemiş .
  Yıldızlar , gunesler şahit olsun ki alnimiz hep ak oldu .
  Hep ezildik ezmedik .
  Hep hoşgörülü olduk herkese bucak olduk .
  ve yıldızlar sahidimiz olsun ki birgün herşey unutulacak alevi kültürü daimi kalcak .

 38. gūller

  05 Kasım 2014 at 21:11

  Öncelikle herkese selamlar, burda bazi arkadaşlarin yazmiş olduklari, mesajlarimi desem masallarimi desem okudum, hayal gücü baya güclü arkadaşlar varmiş, atmislarda atmişlar, ben bir alevi türk vatandaşi olarak sizin gibi sapikca düşünen insanlarin olduğu bir yerde olmaktan utaniyorum, siz nasil insanlarsinizki böyle bir toplumu bilip bilmeden karaliyorsunuz, kendini bilmez insanlar her toplumdan her dinden cikabilir, gercekten allahtan korksaniz böyle ağir kelimeleri kulanmasiniz, içinizdeki pisliği başkalarin üzerine birakmasiniz, kendinizden utanin bu şekil utanmadan konuştuğunuz için, kimin ne kadar inanip inanmadiğini kimi günahi ne sevabi nedir, bunlarin defteri tutulmakta öbür dünyada karşiliği alinacaktir, insanlara iftira atmayin allahtan korkun, kendinizi allah ve melek yerine koymaktan vaz geçin, öbür dünyada hesabini vermeyeceğiniz, büyük sözler, yapmayin, allahin ilk sözü oku, okuyunki bilgli olun düzgün yazin doğru konuşun o zaman boş boş çağ dişi konuşmasiniz, mahle kadinlari gibi, dedikodu yapmayin, insan olun insan…!!!

 39. alevi ali

  14 Ekim 2014 at 09:52

  Ben bi aleviyim butun yorumlari da okudum bu mum sondu olayinida askerdeyken iki askerin sohbetine kulak misafiri oldugumda duydum ve o an inanin basimdan asagi kaynar sular dokuldu o ana kadar bi alevi olarak boyle bi olayin varligindan haberim bile yoktu kendimce arastirdigimda dahada dehsete dustum mum sondu olayini ateist insanlar bile yapmaz allah akil fikir vermis insanlara hic bir mantiga sigarmi arkadaslar bazi yorum yapanlar arkadaslar gorduk yaparlarken diyorlar allah islah etsin onlari ve ben bi alevi olarak hakkimi helal etmiyorum bu iftiralari atana ayrica aleviler peygamperi tanimiyor diyenlerede hakkimi helal etmiyorum asil dinsiz imandiz lar bu dusuncelere inananlardir

 40. Gönül

  29 Eylül 2014 at 10:51

  Vay vay ulan kendını bılmez ınsan olmayan ınsan kılıgındakı ınsanlar agzımı bozmayacam bende alevıyım dersımlıyım gozlerıne ınanmayan ınsan sen demekkıı kendı tarafını gormussjn kızlı erkeklı uygunsuz sekılde kı sen anana bacına boyle bır serefsızlık dusunuyorsunkı baskasısanda bıyle bırsey beklıyorsun ayrıca ınsan kendını nasıl bılıyorsa karsıdakını de ıyle bılıyordur allah bızım hakkımızda kım ne sekılde bır kotuluk dusunuyorsa onun belasını versın ulan gaztelerde televızyonlarda cogu denk gelıyorum haberlerde camı ımamı koz kardesıne tecavuz ettı yok memleket demıyorum hep sızıın sunnı bolge kzıına tecavuz edıyo ozurlu kızına tecavuz edıyo serefsız ahlaksızlar alllah sızın belanızı versın ıgrenc ler ALLLAH MUHAMMED ALI DIYENLERIZ BIZ BIZDE ALLAH SEVGISI VAR SIZIN GIBI KORKU OLUPTA ZORLA YAPMIYRUZ bız ınsanları Ayırmayız cunku ınsanız sısın gıbı hayvan degılız .

 41. mehmet ali kaba

  16 Ağustos 2014 at 09:35

  öncelikle buradaki bütün bilgiler yanlış ben de bir aleviyim ve inanışın Sacmasi olmaz

 42. Taner yanik

  04 Ağustos 2014 at 13:56

  arkadaslar benim bir tanidigim bir alevi arkadasim var ,,, cok birlik de zaman da gecirdik ,,bizim tam bayram dan sonra bir gun ortesi ben aksam evdeyim ve mutfaga dogru gittim ve pencereden disari bakiyordum elimde zigara ben bu mumsondu ogle birsey var diye hic inanmadim ,,ama o gece goslerime inanamadim neler oldu gomsumun evinde 9 veya 11 kisiler din aylece ve hepsi ciplak din ve gruba basladilar inanamadim goslerime ,,nalet olsun lar arkadasimin kizarkadasi da sunni bir kiz ve onlarla birlikte yapiyor

  • tan

   10 Şubat 2018 at 10:28

   taner yanık sahte bir isimdir, bu piç İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN elemanıdır, bu piçler masustan türkiyede alevi – sunni çatışması çıkararak türkiyeyi bölüp yıkmak istiyorlar, taner yanık denilen piçin anasını-bacısını-karısını-kızını İngilizler beceriyor bu belli, taner yanık senin ve senin gibilerin ananı-kızkardeşini-karını-kızını bir yerde yabancı erkeklerle toplanıp HÜLLE yaptıklarını gördüm ve çok bağırtı vardı, anlayan anlar..! Osmanlı zamanında taner yanık gibi olan sunniler HÜLLE yapıp anasını-kızkardeşini-karısını-kızını yabancı erkeklere satarlardı..! taner yanık bir rum-ermeni-sırp-macar soyundan gelen Osmanlı zamanı bizim Bektaşi ocaklarında devşirme sistemine göre sunni islam altında müslümanlaştırdığımız devşirmelerin soyundan geliyorlar, bunlar Hristiyanlıktan dönmedir..!

 43. süreyya yılmaz

  18 Haziran 2014 at 21:29

  Sevgili arkadaşlar; İskender Pala ne kadar araştırma yapmış bilemem ama işin mantıklı realitesinden kimse bahsetmemiş. Mumsöndü kelimesi cumhuriyet döneminden sonra dilimize katılmıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra ne yazık ki Cumhuriyetin ilk yıllarında, ermeniler le rum vatandaşların Anadolu topraklarından sürülmeleri yada bir bilinmeze gönderilmeleri sırasında Türkmen Alevilerin kendilerine göre ibadet saydığı şamanist tapınma şekilleri ” üzülerek söylüyorum ki faşist idareciler tarafından yasaklanmış ve Jandarama ya kontrol yetkisi verilmiştir, Onlarda ibadetleri sırasın da dışardaki gözcülerin uyarıyla bulundukları mekandaki var olan ışıkların fener, fanus vb aydınlatıcıları söndürüp sindikleri için biz sünnileri yakıştırmadır MUMSÖNDÜ . Arkadaşlar bu yazdıklarım ilk köy enstitüsü mezunu çok değerli bir öğretmenin anısıdır. Saygılarımla

 44. kenan

  14 Haziran 2014 at 10:20

  Bu aleviler, sürekli hacıyı, hocayı imamı kötüler. allaha , dine, kitaba küfür eder. karanlıkta, birbirlerini s…ler. kuranı kerimde, alevi diye bişey yok.

  • tan

   10 Şubat 2018 at 10:33

   ulan kenan denilen rum-ermeni-sırp-macar asıllı olup Osmanlı zamanı bizim Bektaşi ocaklarında zorla sunni islam adı altında müslümanlaştırdığımız devşirme piçi..! bizim alevi Bektaşi yeniçeriler sayesinde Müslüman olmuş Hristiyan dönmesi kafir, amına koduğumun piçi kuranda sunni mi var..!

 45. sebahattin erdoğan

  17 Nisan 2014 at 07:00

  Arkadaşlar yorumlardan bazılarını okudum hep aynı şeyleruzatmaya gerek yok 76 milyon hep birlikte türkiyeyiz. herkes yaşadığı ömrün yapmış olduğu ibadetin sevabınıda gunahinıda gerçek dünyada alacak.biz ayrım yapmadan çanakkalede olduğugibi hep birlikte vatanımıza sahip çıkmalıyız.yarın savaş ciksa ben farklı kabiledenmiyim diyeceğiz.alevi kızılbaş akbaşlilar gibi sözlerin çıkma sebebi zaten belli savaşlarda herkes kendi tarafıni tanısın diye başlarina taktıkları atkı türü örtu diyelim sonradan bu olayları çıkar menfaat için kendi fikirleriyle süsleyenler olmuş asıl fesatlik serefsizlik bu cahil olmayalım kulaktan duyma değil okuyalım.saygılarımla.

 46. Halil Yiğit

  13 Nisan 2014 at 17:34

  Aleviler ne kadar iyi görünselerde islamiyete karşılar alevi arkadaşlar var ALLAHA PEYGAMBER küfrediyorlar

 47. Okuyan Türkiye

  29 Mart 2014 at 13:13

  Bilimin ve Teknolojinin gün geçtikçe,eskiden imkansız denilen bir çok şeyi başardığı ve Globalleşen günümüz Dünyasında,gelişime kapalı ve çağa ayak uyduramayan toplumların en büyük ve en önemli iki gerçeği ve sorunu şunlardır: Okumamak (yani araştırmamak) ve duyduğu her şeye (kanıtı olsun veya olmasın) kayıtsız şartsız inanmak;zira bu,işin kolay kısmıdır.
  Bu ülkede yaşayan ve ben Müslüman ım diyebilen her insanın öncelikle şunu bilmesi şart bence: Dini Müslüman lık olan her insanın Yaradanı,Peygamberi ve Kitabı tekdir ve aynıdır.Bütün Müslüman aleminin kardeş olduğu gerçeğini de göz önünde bulunduracak olur isek,bir takım sıfatlar ve mezhepler ile insanları birbirinden ayırt etmek ve yargılamak da,kendini geliştirmiş ve kültürlüyüm diyen hiç bir müslümana yakışmaz bence.
  Söylemek istediğim en önemli şey ise şudur;Bir konu hakkında bilgi sahibi değilseniz ve o konu ile ilgili sağlam kanıtlarınız yok ise asla o konu ile ilgili kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmemesi ve herhangi bir ortamda konuşulmaması gerektiğidir.Okuyun arkadaşlar,okuyun.İnternet gibi bir nimet var elimizde.Araştırın,öğrenin.Ancak o zaman kurduğunuz cümlelerin bir anlamı olur. Yukarıda da belirttiğim gibi,duyduğuna inanmak ancak zavallıların yapacağı bir şeydir.Duyduğunuz bir şeyi önce mantık süzgecinizden geçirmeyi deneyin ve ondan sonra da üşenmeyin araştırın.En azından gerçekten doğru bir bilgi mi değil mi diye sorgulayın;İşin kolayına kaçmayın.!!!

  Saygılarımla..

 48. alevi murat

  21 Mart 2014 at 19:20

  sizin dininiz imaniniz olsa böyle konuşmaya cesaret edemezdiniz kendi ananizlan bacinizlan böyle birsey dusunebiliyorseniz sizin gibi o c larinin düşüncesi bu hepinizin sserefini onuzsuzlar

 49. salin inan

  04 Mart 2014 at 03:22

  şimdi arkadaşlar bir alevi köyü yakınındaki baraj inşaatında çalışıyordum köyden bir arkadaşa akşam çay içmeye gidiyordum köyün girişinde iki kişi önüme çıktı hayırdır usta nereye dediler köyde oturan arkadaşın adını söyledim evine çay içmeye gidiyorum dedim arkadaşın evde yok ilçeye gitti deyip beni çevirdiler tavırlarından şüphelendim şantiyeye gider gibi yapıp bahçelerin içinden köye vardım arkadaşın evinin lambası yanıyor içeride hayli kalabalıktı bir süre sonra ışık söndü elektirikler gitmiş olamazdı çünkü sokak lambaları yanıyordu merakla beklemeye başladım biraz sonra bir adam dışarı çıktı pantolonunun kemerini bağladı bir sigara yaktı yukarı doğru gitti sonra bir kadın çıktı biraz dışarda bekledi bir adam çıktı üst başlarını düzelttiler oradan ayrıldılar az sonra bir kadın çıktı altında bir şey yoktu duvarın dibine çömeldi tuvaletini yaptı şalvarını giydi gitti bu şekilde takriben on beş kişi çıktı evden, şimdi soruyorum köy girişine nöbetçi koymak suretiyle yabancıların köye girişi engelleniyor ve köy ahalisi bir evde toplanıp lamba kapatılıyor sonrası malum zaten saygılar.

  • tan

   10 Şubat 2018 at 10:45

   salin inan ismi sahte isimdir kimse anlattıklarına inanmasın, bunları İNGİLİZ DERİN DEVLETİ yönlendiriyor, türkiyede alevi – sunni çatışması çıkararak türkiyeyi bu şekilde bölmek istiyorlar, türkiyede rum kökenli İngiliz ajanı aydın doğana hizmet ediyor bunlar, bunlar aslen devşirmedir, aleviler ise orta asyadan gelmiş safkan türktür..!

 50. ali mukan

  27 Şubat 2014 at 00:11

  merhabalar oncelikle ben bir aleviyim bu sizin bahsettiniz cumleleri agzima bile alamiorum ben bu cumleyi ilk askerde duydum ve duydugumda inanin bikere onu soyleyen kisi cevabini Aldi vaslasiyla ve pisman oldu da ama ben ilk orda duydum ve cok uzuldum insanlar kendini bildik bileli hep bir birlerine iftira taiyorlar ve bir bir lerini cekemiolar bu bi gercek kimse inkar etmesin simdi lafi uzatmiyim bu konularida konusmak istemiorum isteyen arastirip dogrusunu bulur o ozellige sahiptir insan oglu simdi ozellikle turkiye halki olarak soyluorum turkler kurtlerden kurtler turkler den hepsi degil ama genelde nefret ediolar sunniler alevilerden nefret ediolar alevilerden sunnilerden herkez birbirine karsi turkiyyeyi kendi ellerinizle boldugunuzun farkindamisiniz ben anlamiorum anlyamiorum neden bu dusmanlik hepimiz Allah kuluyuz hepimiz insaniz allahin yarattigini kusura bakmayin ama kimse yargilayamaz ama sizler bunu yapiosunuz bu sizin isiniz degil ALLAHIN yarratigi ne olursa olsun biz yargilayamayiz neyse uzatmiyim arkadaslar ben dusmanca konusmak istemedim yanlisim varsa kusura bakmayin lutfen insanlara kotu davranmayin kotu konusmayin kim olursa olsun bazi oyunlar oluor belki ama siz dusmeyin yapmayin hem kendinize hem karsinizdakine belki istayerek belki istemeden zarar veriosunuz ALLAHA gercekten inanci olanlar lutfen bir kez daha dusunsun herkez birgun olecek bu dunya gecici neyse hatam varsa kusruma bakmayin allaha emanet olun kimseyi kirmayin

 51. sezgi

  25 Ocak 2014 at 16:24

  ne ibadeti yapıyomuş bunlar

 52. mezheb

  14 Ocak 2014 at 00:00

  Kur an da 4 meshebin yeri yoktur yani adı yoktur öyle meshebe bölünün diye birşey yoktur ?
  Bazı cahiller Hz.Muhammed hangi mezhebtendi diye soruyor sonra. Bir kere o zamanlarda meshep diye birşey yoktu nedne olsunki ?

  meshep Hz.Muhammedden yıllar sonra belki bilgi eksikliği belki fikir karmaşası belki anlayış kavrayışı belkideyöresel kültürell doğasal etkilerden dolayı böyle bir kolaylığa anlayışa gidilip meshabler oluşmuştur..

  mesela Endonezyada mesheb yoktur. Onlar sunni dir. yani müslüman olanlardandır. Müslümanlığa bağlanmak istenen 4 ten başka meshepde vardır ama ne yazıkki bunlar müslüman olarak kabul edilmiyor. Mesela Aleviler neden edilmiyor; Çünkü onlar Hz.Muhammedi peygamber olarak tanımıyor. Hz. Aliyi dinlerinin resulu olarak kabul ediyorlar.
  Halbuki şehadet şekli bellidir ve tek bir şekildedir. yani özetle Allah ın tek ve benzersiz bir ilah olduhuna ve Hz.Muhammedinde onun kulu ve elçisi(resulü) olduğuna inanmak ve iman getirmektir.
  canı gönülden kaplten şehadet getirmeyen müslüman nasıl olsun ?

 53. ayça Yılmaz

  09 Kasım 2013 at 07:56

  Bazıları bazılarına yezit derse, bazıları bazılarına …. der. Gül atarsan gül atarlar, Taş atarsan taş atarlar.

 54. ayça Yılmaz

  09 Kasım 2013 at 07:50

  Osmanlı kiliselere bile karışmazken neden Alevilerin ibadetlerine karışsın anlayamadım.Hem ibadet neden gizli kapaklı yapılır hiç anlamadım.

 55. aaa

  27 Ekim 2013 at 16:49

  alevilik kadar saçma sapan bir inanış yok hristiyanlık bile alevikten daha dindar hristiyanlar incile tam uyuyorlar aleviler hem allah yaratandır ilahtır diyorlar bir yandanda allahın elçisine inen kuran hz. Muhammete yanlışlıkla indi diyorlar nasıl bir kafa bu? Yerin göğün yaratıcısı yanlışlık mı yptı yani iyi sen kuran okuma camiye gitme namaz kılma ben müslümanım diye gez ortada yerin dibine batsın böyle inanış! Kuran sana namaz kıl diyor hz. Muhammede itaat et diyor kuran herşeye yeter diğer türlüsü resmen sapıklık!

 56. Melih Canlı

  17 Ekim 2013 at 01:09

  ya hu yorumları okuyorumda gülüyorum… alevi olanlar kendilerini savunuyo sünniler kendilerini savunuyo pasif olanlarda sırf yorum olsun diye bişeyler karalamış… müslümanlıkta veya islamda ırkçılığı araştırdınızmı desek? kulaktan dolma %90…
  ”ALEVİ OLUNMAZ ALEVİ DOĞULUR” demişti eski sevgilim… babam vermez beni sana demişti.. alevilik bir mezheb, ırk yada dini inanç her ne ise o olarak kalsın… önce bi kendimize bakalım… kardeşine tecavüz eden sünnilerde var kardeşini pazarlayan alevilerde war tanıdığım… bu iş alevi sünni meselesi değildir… bi insan İslam’ı kendine dava edinememişse ailevi sünni bi kenara sen aşağı mahalledensin diye kavga çıkarır… bırakın bu boş işleri… ALLAH aleviyi yada sünniyi cennete koyacağım mı diyo? Sadece Elhamdülillah Müslümanım demek, diyebilmek bu kadar zor mu?? alevi yada sünni olunca bir diğerinden dahamı üstün olunacak? ALLAH kahretsin bu çorabı başımıza örenleri….

 57. burak keskin

  13 Ekim 2013 at 22:00

  arkadaşlar benim görüşüm şöyleki biz kimsenin dediğine inamayacağzı sadece son inen kitap kuranın dediğine bakacağız orda Alevilik bir meshep sayılmıyor 4 büyük meshebin dışında meshep yoktur bunun aksini idda eden haşa dinden çıkar şöyleki kuranı kerimin sadece tek bir harfine inanmayan Müslüman olmuyor olamıyor Alevilikte böyle bir şey meshep deyilir kuranda yeri yoktur sonra bu mum söndü hikeyesine bende inanmıyorum öyle bişey olamaz deyilki alevi hiç bir dinde böyle bir aşağılık yoktur tamamen söylentidir karalamaktır bence ama dönüp bakınca neyi karalıyorlar sadece olmayan bir hiçi

 58. buse ay

  09 Ekim 2013 at 13:05

  Serpil Yorum Tarihi 26-07-2013 yorumunu atan kişi bana bi ulaşabilirmisin ..

 59. doğrucu davut

  09 Ekim 2013 at 11:13

  ne kadar aleviyim diyen gördüysem hepsi islam düşmanı ve allaha peygambere küfreden insanlardı. ve ne zaman mum söndü olayı gündeme gelse kesinlikle reddedip inkara yönelirler.. bunu iftira olduğunu söylerler. Kim size durduk yere iftira atsın ki? Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Demekki böyle bi geleneğiniz var ki dillenip bugüne kadar gelmiş.

 60. Halil Kara Gücü Özgürlüğunde

  09 Ekim 2013 at 01:13

  bölünmeyiniz tek bir ırk hariç hepmiz kadeşiz bu kavga nediye alevisi hanifisi cerkezi lazı türkü diyer ırkın gözünde den okunuyor bizlere karşı olan kini terör bile onlarda yiyorlar içiyorlar nakörlük ediyorlar biz bir bütün olup o yerde ki ırkı dışlamalıyız bizim bizden başka dosdumuz yok

 61. nur taşcı

  30 Eylül 2013 at 03:50

  mum söndü olayını yeni duydum çok iğrendim araştırma yaptım ne kadar gerçek olduğunu tam bilmiyorum ama doğru bir şeyse Allah ıslah etsin. Alevilik diye de bir din yoktur.

 62. Hasan ARSLAN

  20 Eylül 2013 at 20:09

  aslında şu yaşanan alemde ne sünnilik ne alevilik var bunların hepsini bir tarafa bırakın.boş şeylerle birbirinizi kırıyor üzüyorsunuz.milleti bölüyor ayrıştırıyorsunuz.kuranı kerimde alevi sünni yok sadece müslüman ve kafir var.kendinizi hangi katakoriye koyuyorsanız öyle yaşayın ve tartışın.eminimki tartışaçak birşey bulamassınız çünkü seçeceğiniz şık müslümanlık olacaktır sevgiler

 63. tuğçe özdil

  26 Ağustos 2013 at 13:02

  herkesin meshebi kendine kutsaldır çok şükür sunniyim ve müslümanım bundanda mutluyum ama anlamadığım mum söndü geneleyi böyle bir inanç hiristiyanlarda bile yokken enson okuduğum pompei diye bir vilayet orda böyle şeyler varmış onuda rabbim üzerlerine kül yağdırarak taş haline getirmiş

 64. ergün

  04 Ağustos 2013 at 22:17

  bir serpil in yazısına bakıyorum bir de aykut gençer in..serpil e baktım sünni liğimden utandım medeniyetsiz lik bunun yaptığı yazıkk ıyy beyne bak

 65. banu cankurtaran

  30 Temmuz 2013 at 23:06

  bu saçmalığa inananların beyninde bir sorun içlerinde insan sevgisi olmadığına inanıyorum biz hacı bektaşı velinin felsefesine inanan aleviler 72 alemi bir gözle görüp ööyle kabul ederiz ayrım mum söndü bilmeyiz her milletin iyiside var kötüsüde ahlaksızlığın meshebi olmaz bazı kişiler kara peçe giyip ne haltlar yiyiyor acaba buna müslümanlıkmı diyorsun inancmı bu acaba:?allaha inanıyor onun yolundan gidiyorsa dürüst çalıcıp helel kazanana komşusuna kapısını açana kadına kıza nefsini tutana ayrım yapmayana allah kulu derim saygı duyarım alevisin sen sünlisin demek ne saçma allah bizi ayırarakmı yarattmış artık bırakın bu bölücülüğü insanlıga yakışmayan şeyler bunlar cahillik muslümanlık ayrım bilmez yol bir kitap bir peygember bir neyin kavgası bu neyin iftirası mum söndü saçmalığı yerine sapıklık dersin Alevilik Sünnilik mesheplerin özüne in yaratan sevgisi vardır inanç vardır bırak inancın adı sünnülik olsun bırak Alevilik olsun gerçek inanı allah görüyor sen ne fitnelik düşünürsen düşün mum söndüye inanan tüm kardeşler.günahkar olmayın yanarsınız korkuyorsan Allahtan tabii.

 66. CAGDAS TURK

  29 Temmuz 2013 at 23:53

  Insanliginin dogusu,Peygamberlerin gelisi ve Dilerin hangi kitaplarla verilisi nasil basladigi Dünya da her Ülkede bellidir.Kafasina göre önderlik yapmis halkca sevilmis filozoflar sarlatanlarda kedi istekleri dogruLtusunda Dinleri farkli yorumlamis sevdiklerine yandaslari ve takipcilerine aktarmistir.kafasina göre Allahin FARZLARINI HZ MUHAMMEDIN SÜNNETLERINI HICE SAYARAK BÖYLE DOGRUSUDUR DIYE HALKLARI INANDIRMIS DINDE REFORM YAPMISTIR:ISTE ALVILIKTE (NE ALLAH TARFINDAN PEYGAMBER GÖNDERILMIS NE ÖZÜNE DAIR KITAP INMISTIR:ALEVI KARDESLERIMIZ DE ISIN GERCEGINI BILIYOR AMA ISLAM DININDEN OLDUKLARI HALDE INKAR EDIP NE CAMIYE GIDIYOR NEDE NAMAZ KILIYOR ORUCTA RAMAZAN AYINDA TUTULMUYOR;HZ ALI VE AILESI ISE HZ PEYGAMBERIN YOLUNDAN HIC AYRILMAMISTIR: ISLAM DININE KATLANMAK DAYANMAK GÜC VE MESAKATLIDIR;BU SEBEBDEN COK MÜSLÜMANIN ISINE GELMEMEMEKTE BAHANELERLE UZAKLASMAKTADIRLAR:(HZ ALIYI SENLERDE BILIRKI HERNE OLDUYSA KIMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜYSE KENDISI VE AILESI)HICBIRI HZ MUHAMMEDIN YOLUNDAN AYRILMAMIS IBADETLERINI AYNEN YERINE GETIRMISLERDIR:(SORUYORUM? COK CONRA MÜSLÜMAN OLANLAR HZ MUHAMMED VE HZ ALIDEN DAHAMI COK ISLAMI BILIYORLARDIDA ONLARIN YOLUNDAN GIDILIYOR BU BENCE COK YANISTIR: ISLAMDAN UZAKLASMAKMANIN HIC KIMSEYE FAYDASI OLMAZ KARDESLIK BOZULUR ARALAR ACILIR KANLAR DÖKÜLÜR;BUNUDA KIMSE ISTEMEZ INSALLAH:

 67. CAGDAS TURK

  29 Temmuz 2013 at 23:43

  insanliginin dogusu,Peygamberlerin gelisi ve Dilerin hangi kitaplarla verilisi nasil basladigi Dünya da her Ülkede bellidir.Kafasina göre önderlik yapmis halkca sevilmis filozoflar sarlatanlarda kedi istekleri dogrutusunda Dinleri farkli yorumlamis sevdiklerine yandaslari ve takipcilerine aktarmistir.kafasina göre Allahin FARZLARINI HZ MUHAMMEDIN SÜNNETLERINI HICE SAYARAK BÖYLE DOGRUSUDUR DIYE CAHIL HALKLARI INANDIRMIS DINDE REFORM YAPMISTIR:ISTE ALVILIKTE (NE ALLAH TARFINDAN PEYGAMBER GÖNDERILMIS NE ÖZÜNE DAIR KITAP INMISTIR:ALEVI KARDESLERIMIZ DE ISIN GERCEGINI BIYOR AMA ISLAM DININDEN OLDUKLARI HALDE INKAR EDIP NE CAMIYE GIDIYOR NEDE NAMAZ KILIYOR ORUCTA RAMAZAN AYINDA TUTULMUYOR ISLAM DININE KATLANMAK DAYANMAK GÜC VE MESAKATLIDIR;BU SEBEBDEN COK MÜSLÜMANIN ISINE GELMEMEMEKTE BAHANELERLE UZAKLASILMAKTADIR:(HZ ALIYI SENLERDE BILIRKI HERNE OLDUYSA KIMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜYSE KENDISI VE AILESI)HICBIRI HZ MUHAMMEDIN YOLUNDAN AYRILMAMIS IBADETLERINI AYNEN YERINE GETIRMISLERDIR:(SORUYORUM COK CONRA MÜSLÜMAN OLANLAR HZ MUHAMMED VE HZ ALIDEN HADAMI COK ISLAMI BILIYORLARDIDA ONLARIN YOLUNDAN GIDILIYOR BU BENCE COK YANISTIR ISLAMDAN UZAKLASMAK HIC KIMSEYE FAYDASI OLMAZ KARDESLIK BOZULUR ARALAR ACILIR KANLAR DÖKÜLÜR;BUNUDA KIMSE ISTEMEZ INSALLAH:

 68. serpil

  26 Temmuz 2013 at 10:01

  ACABA MUMU SÖNDÜRÜP HANGI IBADETINIZI YAPIYOSUNUZ ALEVILIK BIR MEZHEP DEGIL HANGI IBADETTEN BAHSEDIYOSUNUZ SIZ MADEM ELINE BELINE DILINE SAHIP OLACAN OZMAN HACIYA HOCAYA DIL UZATMAYACAN DEMEKKI NEYMIS TEZINIZ ÇÜRÜMÜŞ NERDE SIZDE O KABILIYET ELINE BELINE DILINE SAHIP OLMUS 2 ALEVI TANIYORUM IKISININDE AKRABASIYLA İLİŞKİSİ VAR SANKI COK DOGRU BI HALTMISINZ GIBI BASKALARINI KARALAMAYIN ÖNCE KENDINIZE BAKIN TEMIZMISINZ SONRA MILLETE PİSLİK ATIN

 69. Merve Melek

  18 Temmuz 2013 at 14:53

  Merhaba arkadaşlar ben sunni bir müslümanım. Ve savunduğum şey şu karşınızdaki alevi olsun şii olsun hristiyan olsun yahudi olsun ateist olsun deist olsun veya satanist olsun hepsi bir seçimin ürünü saygı duymaktan başka birşey yapamazsınız değil ki böyle asılsız saçma sapan iddalar! Gerçekten komik geliyor bana ama malesef inanan insanlarımız var, allah sizi o kör cahillerden korusun arkadaşlar İyi günler diliyorum.

 70. Ozan bal

  08 Temmuz 2013 at 04:37

  Ayes ozil senin kucukken basindan bisimi gecti halisulasyon goruyon (ailendeki birisi tarafindan ) pisikologa gorunmelisin.

 71. Aykut Gençer

  20 Mayıs 2013 at 15:51

  Sevgili arkadaşlar… Ben Dinler Tarihi okuyon ve turist rehberliği yapan bir aleviyim. Dinler tarihi ve mezhepleri uzun yıllardır araştırmaktayım, Öncelikle şunu söyleyeyim, insan oğlu yaradılışı gereği ruhahiyetinde var olan fıtrat denen Allahın bize bahşettiği bir özelliğe sahiptir. İnsan oğlu doğası gereği kardeşi, babası, annesi ile ilişkiye giremez, bu insanın fıtratına aykırıdır, tarihte özellikle roma ve mızır krallıklarında ve firavunlarda kardeşle evlilik zorunlu olmuştur bunlar istisna, son zamanlarda da haberlerde duyarız, kızına tecüvüz eden kişileri, ama bu insan bile demiyorum yaratıklar zaten yaratıktır, neyse konumuza dönelim İskender Palanın kitabındada olaylar çok iyi anlatılmıştır, ama bizim insanlarımız, okuma yazma ve araştırma yeteneği gelişmediği için koyun misale sürü halinde haraket ederler.. mum söndü vakası, insan fıtratına sığmayan bir olayı beyinlerine doktrine eden insanların bilsin ki bir koyundan farkı yoktur, zaten ünlü bilim adamlarıda insanların %60 aptaldır diyerek olayı açıklığa kavuşturmuştur.. hiç bir insan bu olayı yapamaz benim bulunduğum çevrede birçok alevi vardır fakat hiçbir insan bunu yapmıyor, 21.yy da sizin aklınız hala kalem-i gaflete meşru olduysada o sizin kendinizi sorgulamanız anlamına gelir, ben bir müslüman – alevi vatandaşı olarak, hakkımı bu tür iftira edenlere helal etmiyorum, ki bu öyle bir iftiradır ki, tüm alevi vatandaşların namusuna leke getirir eminim onlarda helal etmez, ben osmanlı döneminin kadı sicillerini ve cumhuriyet döneminin sicillerinde böyle bir vakanın kabuliyet bulduğuna hiç denk gelmedim zaten yazmaz bunu bilin… aleviler neden namaz kılmaz, birincisi islam aleminde farklı mezheplerde farklı namaz şekilleri vardır, buda imanda şekil olmadığının kanıtıtır, aleviler cem evlerinde namaz ederler, secde de vardır, semah da sema nın türevidir, camide namaz kılmazlar çünkü minareler emevi icadıdır, emevilerde yezid taraftarı olduklarından ve camide Hz Aliye küfürler ve hakaretler ettikleri için aleviler cem evleri geleneğini devam ettirirler aslında orjinal halide budur, bakınız Hz muhammed (sav) döneminde mescidler minaresiz ve kadınlar arka tarafta erkekler ön tarafta ibadet ederler bunu bilelim, ayrıca lokma geleneği de vardır… saz geleneği de ibadetde insanları ibadet şehvetine tarik eder zaten sözleride bunu bildirir, bende müslüman olarak şu anda en çok camide namaz kılarım, önemli olan ibadet etmek allahla yakınlaşmak… haydi selametle

 72. Kadir AKBALIK

  18 Mayıs 2013 at 09:32

  Hakaret, Küfür ve Ahlaki olmayan içerik barındıran YORUMLAR Yayına Alınmamaktadır…

  Bilginize…

 73. Adaletin Peşinde

  17 Mayıs 2013 at 17:49

  aleviler hakkında birçok şey konuşuyorlar çünkü onları çekemiyorlar onlar güçlü inançlı hakkını savunan insanlardır onları kimse kolay kolay ezemez. herkes görmediği duymadığı yalanlarla atıp tutmasın herkes bunun için kınıyorlar insanları yapmayın ayıp IRKÇILIK KÖTÜ BİŞEYDİR. BİZ BU ÜLKEYİ KURTULUŞ SAVAŞINDA HEP BİRLİKTE KURTARDIK EMİN OLUN IRKÇILIKTAN EN UZAK KİŞİLER ALEVİLERDİR.

 74. kader gedük

  16 Mayıs 2013 at 12:36

  ayse özil sen her kımsen bızzat sahıtmıssın anlatsana bı neymıs bu alevılerın yasamadan yasadıgını soledıgın z mum sondu sanırım bızlerı sevmedıgnz ıcın bı taarflarınzdan uydurdugnz seyler cennette yerımz yokmus sen allahın bılecegı işe karışma bence konusmak kolaydır umarım ıbadetlerınzı uyguluyorsunzdur …

 75. kader gedük

  16 Mayıs 2013 at 12:32

  tüm yorumları okudum bende aleviyim hanı demıs ya bırı ben bole bıse yasadım o zaman nıye yasıyorsun sen aılenden bırı senn ırzına gececek gıt öldür kendını neyın kafasındasınz sız mum söndü dıye bır olay yok alevılıgı kötuluyup duruyorsunz evet benımde cok tanıdıgım sunnı var bı tanesınn de cıkıp asadam gıbı ıbadetlerını yerıne getırdıgını gormedım kalpten svgıye ınanırız muhammede de ınanırız bılıp bılmeden konusmayın once alevılerın ınanclarını ıbadetlerını arastırın ondan sonra bos bos konusun namus herseyden önde gelır bızde ve şu ınanlara seslenıyorum gecmsıte oaln bıtenı gounle gormedın yukarda anlatmıs sana yasamadın da ınanmak ıcın bı sebebın yok sanırım hala ıannmıyorsanız da bulun benı o zamn anlatrm sıze geceklerı ….

 76. Ayşe Özil

  26 Nisan 2013 at 14:19

  Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mum söndü var. Hala da gerçekleştirilmekte. Bizzat şahidim.

 77. gurkan altinoluk

  09 Nisan 2013 at 08:13

  böylee şaçma sapann düşüncelerii söyleyen ve inanan kişilerii şiddetle kınıyorumm ben bir aleviyim ve alevi olmaktanda gurur duyuyorum. alevilikte öncelik zihniyet meselesidir bazi kişiler cem evlerinde kadınlarla erkeklerin birlikte ibadet etmesini bir saçmalık ve dinsizlik olarak görürorlar ama bilmiyorlarki herşey zihniyette bitiyo bir insan birşey savunuyorda söylüyorsa o şeyi kendisi yapmıştır ve söyler bu mum söndü olayıda bana göre böyledir böyle alçakça adice düşünenn insanların bu dünyada yatacak yeri yokturr bazı arkadaşlar aleviler müslüman değildir hz MUHAMMEDE inanmıyorlar gibi saçma sapan düşüncelere kapılmışlar aleviler ALLAH MUHAMMET ALİ derler ve buna inanırlar. şimdi o aleviler müslüman değildir diyen arkadaşlara soruyorum peki, siz neden peygamber efendimizin torunlarını hz HASAN ve hz HÜSEYİN efendimizi damadı olan hz ALİ efendimizi kalleşçe şehit eden muaviye ve onun oğlu yezide inanıyorlar bunu sormak isterimm eğer müslümanlık peygamber efendimizin ehli beytini kendi canından kendi kanından olan o yüce insanları kalleşçe şehit etmekse ben müslüman değilimm ben YA ALLAH YA MUHAMMET YA ALİ diyenlerdenim buna inanırım…

 78. nikotin

  06 Nisan 2013 at 21:42

  Ne müslümanlar gördüm cogunun evlerinde silah tasıyan ve nice arkadaslarını satan.
  ne sakallı, namazlı Allahcı esnaflar gördüm dar gelirli insanlardan calarak ceplerine para atan.
  ve ne hocalar gördüm dine hizmetten para alan.

  33 yasındayım ve hayatın felegin cemberinden gecmis biri olarak bu söylediklerimin hepsini bizzat yasadım.

  yukarı da yazmıs oldugum nedenlerden, ve benim mezhebimi bu denli adice hayasızca karalayan insanlardan dolayı ben ne müslümanım, nede kuranı kerim de yazıldıgı gibi (Allah Allah diyen ama dinini uygulamayan) aleviler yüzünden aleviyim.

  bu tür sacma seylerden anlamayan biri olarak ve yine bu tür konular hakkında konusmaktan sıkılmaktan bile utanmayan siz müslümanlar ve aleviler yüzünden ben de dahil türk insanlarından nefret ediyorum. ve sormak isterim nedir bu sünni alevi müslüman gevur söylemleri? hic mi sıkılmıyorsunuz varolmayan bir sey hakkında bu tür konuları tartısmaktan konusmaktan?

  toplumumuzu teskil eden en önemli unsurlardan biri namus degilmidir? kim kimin namusundan süphe duyabilir abilerim kardeslerim ve bacılarım.

  iyi ki ne aleviler gibi cem evlerini biliyorum, nede sakalını elleriyle okyasan ama her pisligi yapıp sonrada Allah büyüktür diyen sahte insanlar gibi dini ibadetimi yapıyorum.

  zaten bu dediklerim benim yasam bicimime uymuyor.
  bence herkesin farklı bi yolu var kimi sagdan gider kimi soldan. ben ortadan gidiyorum. nasıl olsa hepimiz bir gün o yolun sonunda bir araya gelecegiz günahıyla sevabıyla.
  bari yasarken bari bırakın bu tür söylemleri ayıp.

  namus ve ayıp kavramını bilen hic bi insan oglu bu tür seyler yazmaz. GERCEKTEN AYIP

 79. bedri cemal

  28 Mart 2013 at 20:19

  imam nikahından sonra gerdeğe ilk imam mı giriyormuş.bunu bir sünni arkadaşım söyledi.ne iğrenç bir şey.dedim saçmalama ya.yok yok dedi.bunu yapanlar var mı gerçekten bilğilendirirseniz sevinirim

 80. Cengiz Gencer

  24 Mart 2013 at 17:48

  ben biraz araştırdım baktım tüm yorumları okudum şimdi ben diyorum ki elhamdürillah müslümanım

 81. ibrahim çağla

  20 Mart 2013 at 22:42

  eşim alevi ve ben aleviliğin şimdi doğrusu öğrendim onlardaki iman allah sevgisi dürüstlük temizlik hak adalet aile ortamları bağlılık saygı yardımlaşma emin olun bizlerde yok birde en çok merak edilen onlarda bizler gibi abdest alıyor kuran okuyorlar oruç tutanıda var tutmayanıda bizler gibi mum söndü ise kesinlikle yalaaannn

 82. MESUT BULUT

  15 Mart 2013 at 08:56

  BEN SİZE ANLATAYIM MUM SÖNDÜYÜ EN İYİSİ BENDE BUNUN BANA ANLATILAN BÖLE ; BENDE BİR ALEVİ ÇOCUĞUYUM ALEVİ DÜŞMANLARININ KIZLARI KARILARINI BİR ODAYA ATIP SONRA DA ALEVİ ERKEKLERİ ALIYORLAR İÇERİYE SONRA ALLAH NE VERDİYSE TUT TUTABİLDİĞİNİ YETERLİ BİR AÇIKLAMA UMARIMM ŞİMDİ YOBAZ İNSANLAR YORUMLARINI YAPSINLAR

 83. ECHOO

  10 Mart 2013 at 13:50

  ALEVILER MUSLUMAN DEGILDIR VE CENNETE GITMICEKLERDIK CUNKUU: HZ.MUHAMMETE INANMIYORLAR NAMAZ KILMYORLAR HAÇ ORUC ZEKAT HIÇ BIRINI YAPMIYORLAR BILGINIZE

 84. kenan

  04 Mart 2013 at 13:36

  sen bunu cok guzel sekilde aciklamis sin.
  ben sahsen heb bunu merak ederdim neden hep böyle haklarinda alevi,ve ya kizilbas lara kötü simge yapmislar….bence sana katiliyorom dediklerinede inaniyorum.
  malesf bizim toplum acik sözlü degil
  ve herseyde birsey cilarlari icin degisiyorlar.
  belki aleviler biraz daha ibadet seklini ve cemlerini citti ve yogun yaparsalar ozaman bu toplumada kendilerini dahada iyi ifade ederler ayrica alevilik gercek anlamdada iyi bir sekilde kendi toplumundada düzenli ve tertipli uyulanmasi acisindan.
  ben kendim
  kürt asilli ve kazakistandan gelmeyiz kafkas kürtlerdeniz…annetarafim yani nene tarafi.baba tarafi ise cecen asilliyiz ve kars a ve van bölgesinde asiretlerimiz yeralmakta…asirlardir.
  herkes kürtleri asagliyor ve eziyor sen bu konuda nasil bir aciklama yaparsin diye soriyorum.
  asil gercek kürtler bunu böyle hak etmedigini düsüniyorum

 85. Alper

  13 Şubat 2013 at 14:31

  “Eline,beline,diline sahip ol”

  HACI BEKTAŞ-İ VELİ

  Mum söndü tezi çürümüştür.Hayırlı olsun.

 86. cihat ertok

  22 Ocak 2013 at 12:50

  ARKADAŞLAR BAŞA DÖNERSEK PEYGAMBER EFENDİMİZ YAŞARKEN SÜNNİLİK ALEVİLİK VB VARMIYDI.YOKTU.
  İSLAMİYET ALLAH TARAFINDAN BİZE DİN OLARAK VERİLDİ.PEKİ İNSANLAR NE YAPTI.
  YOK SÜNNİ YOK ALEVİ YOK NUSAYRİ DİNİ BÖLDÜLER .YAHU BUNUNLA İLGİLİ KURAN DA AYET VAR.DİNLERİNİ BÖLÜP PARÇALAYANLAR DİYOR LANET EDİYOR YÜCE KURAN.HRİSTİYANLARIN DÜŞTÜĞÜ TUZAĞA AYNEN DÜŞMÜŞÜZ.BİRDE MÜSLÜMAN OLDUĞUMUZU İDDİA EDİYORUZ.
  MÜSLÜMAN PEYGAMBERİNE UYAR VE BUNA DA BİR İSİM VERMEZ.İSİM VERİRSEN BİRİLERİ ÖTEKİ OLUR AL SANA PARÇALANMA MEYDANA GELDİ.BEN HİÇ BİR MEZHEBİ KABUL ETMİYORUM VE HER MEZHEP DİNE KONMUŞ BOMBADIR DİYORUM.
  ALEVİLER DE AYRI TELDEN ÇALIYOR.KARDEŞİM SAZ ÇALIP SEMAH YAPMAK İBADET DEĞİLDİR.SİZLER BUNU BÖYLE GÖRDÜNÜZ KUTSAL SAYDINIZ AİLELERİNİZ BÖYLE BİR YANLIŞIN İÇİNDE OLDUĞU İÇİN SİZDE AYNI YANLIŞIN İÇİNE DÜŞTÜNÜZ.BU KADAR AÇIK.BUNUN GURUR DUYULACAK BİR YANI YOK .SİZ SADECE BİR ŞEYİN TARAFISINIZ.YANİ TARAFTAR MANTIĞI İLE HAREKET EDİYORSUNUZ.
  BENDE SİZLERİN MUMSÖNDÜ YAPTIĞINIZA İNANMIYORUM.BU MİDE BULANDIRICI İĞRENÇ BİR ŞEY.BU TOPLUM BÖYLE ŞEYLER YAPMAMIŞTIR KANAATİNDEYİM.AMA NAMAZ ALLAHIN EMRİ SAYILI GÜNDE ORUÇ ALLAHIN EMRİ PEYGAMBER MUHAMMED
  BU KADAR BASİT.ALEVİ EĞER ALİ PEYGAMBERDİR BİZ ONU TANIRIZ DİYORSA İŞTE BU MUM SÖNDÜDEN DAHA BETER BİRŞEYDİR.BU TÜR İNANIŞI OLAN KENDİNİ ALEVİ SAYAN KİM VARSA DÜZELTSİN KENDİNİ.BÖYLE BİR ŞEY YOK ÇÜNKÜ.KONU ALİYİ SEVMEKSE HEPİMİZ SEVİYORUZ ZATEN.

 87. tolqa

  21 Ocak 2013 at 15:10

  ben alevıyım arkadaslar böyle düsüncelerı kım ortaya cıkardıysa dini mezheplerı bırbırıne düsürmek amacıyla yapılmstr.. bunlara ınananların ben müslüman olduquna ınanamıyorum.. ıtıraz eden varsa yorumlarını beklıyorm..

 88. ALİCEM CEM

  16 Ocak 2013 at 20:09

  Arkadaşlar eğer ben aleviyim diyorsanız aleviliği kötüleyen iftiralara karşı koymayı bilin bazı yorumlarda sunniler, aleviler müslüman mı neden bizim gibi oruç tutmuyor demiş arkadaşım önce sen bizim ibadetlerimizi bir araştır soruştur sonra bu yorumunu yap.Yani aleviler müslümandır ve emin ol senden daha çok özüne ilimine ve atalarına bağlıyız.Lütfen önce bir araştırın soruşturun sonra ağzınızı açıp sorunuzu sorun

 89. kübraata

  16 Ocak 2013 at 13:23

  sevgilim alevi namaz kılıyor ve oruç tutuyormuş sizce ona inanmalı mıyım alevilerde sünniler gibi mi namaz kılarlar

 90. HALİL KARAKAYA

  06 Ocak 2013 at 23:31

  valla arkadaşlar ben sünniyim eşim alevidir,ve böyle abuk subuk şeylerle sadece zihnimizi meşgul edip bizi birbirimize düşürmek istedikleri aşikar hep birlikte böyle şeylere inanmayalım fakat mutlaka araştırıp öğrenelim ki her zaman birbirimizi savunabilelim yukarıda adı geçen eda kardeşime de selam ederim ve lütfen bu tür şeylere inanmayalım her şeyden önce bir kere fıtrata ters herkese saygılar selamlar HALİL KARAKAYA

 91. eylem

  01 Ocak 2013 at 22:53

  Aleviyim ve gurur duyuyorum, saçma sapan düşünenlerin yobaz kişiler tarafından yetistirildigine inanıyorum önce insan olunur hangi yuzyildasin mum söndü diye iftira atanlar önce utansinlar bu salakca düşüncelerden dolayı insanlarin mutluluk lari bile yarım kalıyor aleviler için böyle dusunen serefsizler asıl ahlaksız sizsiniz yatıp kalkın kendinizi aç bırakın sonra müslümanmı oluyorsunuz siz kimsiniz de allahla bi insan arasına giriyorsunuz ahlak sorguluyosunuz vicdani olucak önce insanın

 92. engin arıcan

  28 Aralık 2012 at 16:39

  necati bey kardeşim biraz oku öğren araştır sonra yorum yaparsın ‘

 93. engin arıcan

  28 Aralık 2012 at 16:35

  alevilerin daha müslüman olup olmadığını bilmeyen bi forumda kime neyi anlatmaya çalışıyoruz ? alevilik bir mesheptir sunnilik hanifilik vb gibi…

 94. engin arıcan

  28 Aralık 2012 at 16:31

  Bu yorumlar alevilleri karalamak için yapılmış uydurma şehir efsaneleridir aslı YOKTUR böyle söylentilerin çıkma nedeni insanlar arası çatışma çıkarmaktır, bir sebebi ise aleviler ile akrama olmak istemeyen geri kafaların desteklediği şehir efsaneleridir, alevilerin ibadeti şimdilerde tv de bile yayınlanmaya başladı, her şey ortada değilmi kardeşim ortada ne MUM KALDI NEDE sönmesi 😀

 95. XxXxX

  24 Aralık 2012 at 16:25

  Mum söndü yalandır, iftiradır doğru konuşun beni sinirlendirmeyin tayfun aydın malı o odada senin annenin olmadığı ne belli

 96. TAYFUN AYDIN

  16 Aralık 2012 at 17:43

  arkadaşlar bende sunniyim ve size çok basit bi soru sorucam.Bi odada anneniz babanız kız kardeşinniz akrabalarınız eşiniz dostunuz var sayın ve mumu söndüğünde böle bir ilişki kurulduğunu düşünün.Hangi millet hangi din hangi kitap hangi ırk böle bir şey yapabilir kendi annesine bacısına böle bişey yapabilir.Sadece kısa bi düşünceyle bile bunun iftira olduğunu zaten anlayacaksınız o yüzden o güzel kafanızı bunlara yormayın hepsi yalandan ibaret kimse annesine küfür ettirmediği gibi böle bir çirkinliği yaptırabilir mi düşünün…

 97. mina

  21 Kasım 2012 at 06:55

  Bu meselenin gerçeği hiçbir zaman ortaya çıkmıcak

 98. Ünal BİLGEN

  07 Kasım 2012 at 11:00

  Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali)

  sen cahile uyarsan sende cahil olursun

  ahmaklar ve cahiller okudukca batar alimler ve bilginler okyup anladıkca yükselir

  Deli Nefsim Ey nefsim seni sen yapan benim.Beni ben yapan sensin.Ya yola gel beraber gidelim. Ya da yoldan çekil ben Hakka gideyim… (MEVLANA)

 99. Musa MErT türeL

  31 Ekim 2012 at 17:41

  Ya insanLArın anLatıŞı farkLı herkez baŞka bişey anLatıyoo

 100. ünal arslan

  28 Ekim 2012 at 12:42

  Alevilik peygamber efendimiz hz Muhammed sav efendimizin ehlibeytini sevmek demek hz aliyi sevmek demektir mum söndü iftirası atan ve buna inannaları Allaha havale ediyorum Alevi ve sünnilik arasında büyük farklar yok Biz Aleviler ya ALLAH ya muhammed ya ali deriz Allahımız bir kitabımız bir peygamberimiz bir

 101. necatı akyasan

  22 Ekim 2012 at 07:16

  ımanetmıyen oructutmıyam zekatvermıyen hacağıtmıyen kelımıyı şadet ğetırmıyen cennete ğıtcekmı

 102. Müslüman

  10 Ekim 2012 at 07:58

  Bir elimizde rakı bir elimizde Kur’an bir yanımız helal bir yanımız haram su fani dünyada ne tam kafir ne tam musluman

 103. necatı akyasan

  20 Eylül 2012 at 15:08

  alevıler muslımanmıdır alevıler cennete gıtcekmı eyer muslımansalar onlarda mızımkıbı nedenoruc tutmıyorlar yalnız merakdan sorıyorum

 104. asn ackgz

  18 Eylül 2012 at 11:11

  sonunda bu iftiraya güzel bi cevap veren oldu ben aleviyim ve öyle olmaktan gurur duyuyorum sünniler nasıl hz muhammedi çok seviyorlarsa bizde hz aliyi çok seviyoruz hz muhammedide çok seviyoruz çünkü bizim için hepsi birdir biz camilere gitmiyor olabiliriz ama bizim ziyaretlerimiz cemevlerimiz var ama hepimiz
  allaha sığınıyoruz kardeşlik içinde yaşamalıyız ama maalesef bazı sünniler bizi kabul etmiyorlar hz aliye küfür ediyorlar fotoğrafını eziyorlar yakıyorlar biz buna göz yumamayız ve ka
  rşılığını verdiğimiz zaman kötü olan biz oluyoruz ama
  herkesin ibadet şekli farkılıdır saygı duymak gerekir

 105. AHMET EREN

  16 Eylül 2012 at 08:55

  AH BE GÜZEL ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI NEDEN BİLİME TEKNOLOJİYE ÇAĞIN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ İŞLERLE UĞRAŞMAYIP BÖYLE BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTEYEN DIŞ GÜÇLERİN SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLİMLERDE ROL ALIYORUZKİ.NETİCEDE İNSANLARI YÜCE ALLAH YARATMIŞSA VE YARATINALI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVMEMİZ GEREKİYORSA İNANÇLARIMIZ FARKLIDA OLSA BİRBİRİMİZİ SEVMEMİZ GEREKMEZMİ. BAŞTA ASLA KABUL ETMEDİĞİM ŞEY ALEVİ İNSANLARIMIZA BAZEN YAPILAN ÇOK ÇİRKİN YAKIŞTIRMALAR.TEMEL DÜŞÜNCE ELİNE–BELİNE–DİLİNE HAKİM OLACAKSIN DİYE BİR TABİR VAR ALEVİ KARDEŞLERİMİZDE . BUNUN ANLAMINI BELKİ ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR.SONUÇTA HEPİMİZ İBADETLERİMİZDE TARZLARIMIZ DEĞİŞİKTE OLSA YARADANA SIĞINMIYORMUYUZ.DOSTLARIM OYUNA GELMİYELİM.VARSIN ALEVİ CEMEVİNDE–SÜNNİ CAMİDE– BEDENEN SAKAT OLANLAR EVİNDE– GAYRİMÜSLİM KİLİSEDE İBADETİNİ YAPSIN
  ÇÜNKÜ HEPİMİZ BİRARADA YAŞIYORUZ VE EN ÖNEMLİSİ KOMŞUYUZ VE MAHŞER GÜNÜ KOMŞULUKTANDA HESABA ÇEKİLECEĞİMİZİ UNUTMAYALIM

 106. ahmet yakup

  12 Eylül 2012 at 13:35

  Öncelikle ben sünniyim ve mum söndü iftirasına asla hiç bir güç inandıramaz alevi düşmanı bir insan iftira atmış ve dilden dile inandırılmaya çalışılmıştır alevilere şunu söylerim çoğu sünni asla buna zaten inanmıyor ben şu boyutu merak ediyorum tabiki çoğu sünnide namaz ve oruç tutmuyor o kendisinin ibadeti inkar etmedikçe sorun yok benim merakım aleviler namaz ve orucu inkarmı ediyor dinimizde inkar küfürdür zaten islam dışı olur gayri müslüm olur etmiyorsa problem yok edip etmeme hususunu öğrenmek isterdim

 107. serpil tanrıkulu

  11 Eylül 2012 at 21:22

  benhanifiyim arkadaşlarımın içinde endürüst en dost en candan alevi arkadaşlarım oldu zamanındada alevi sevdiğim de oldu 4 yıl sürdü onun gibi sadık birini tanımadım hayatımda bırakın artık böyle şeyleri biz hepimiz müslümanız hz.ali peygamber efendimizin aslanı ve dağmadıdır herkez dinini bildiği kadarıla yapar yaşar kulluk vazifesini yerine getirir oda allah la kulun arasında kalır

 108. ercem ersöz

  10 Eylül 2012 at 14:52

  Bir Muaviye Çıkmış Yine. Yine onun oğlu olan bir yezit demiş ki aleviler mum söndü yapıyor.Muaviye nin taraftarları çok onun peşinden gelenler bu çirkin cümleleri uzatmışta uzatmış Nasıl Hz aişe yi nasıl hz ömer in oğlunu kandırıp halife hz aliye savaş açtırmışsa yine yüzyıllar sonra onun soyu sünniler hz ali sevenlerini taşlamışlar.ne ararsan ara kendinde ara.biz ehl-i beyt cennette bir ırmağın etrafındayız..

 109. musa karaağaç

  06 Eylül 2012 at 10:45

  çok konuşulan ve esası olmayan geri kafalı zihniyetleri tamamen karalama ve kötülemek için vasıfsızca kullandığı bu tabirin kesinlikle ALEVİLİK’te yeri yotur;
  ama çok değerli müslüman kardeşlerimizin zikir ayinlerin de yaptıkları tamamen gerçek ve görüntülerle kanıtlı belgelerdir;
  önce kendi inancını araştırdır sonra BİZ DEĞERLİ ONURLU HAYSİYETLİ ALEVİLERİN….
  ÇOK MERAK EDERSEN GİDECEKSİN BİR CEM EVİNE öğreneceksiniz.

 110. fevzi keser

  27 Ağustos 2012 at 16:16

  editor orda ortada yanlışlık var demiş okadar uğraşıp yazı yazmış daha tartışıyorsunuz hem yok mum sondu olaylarına ınanlarının haklına şaşarım ben.daha neyin tartışmasını yapıyorsunuz anlamadım gerçekten 🙂 yok ımam gerdeğe girioyrmus felan filan bukadar ayıp cümleler kulllananlar var allah islah etsin nediyim !

 111. mehtap aygül

  21 Ağustos 2012 at 13:40

  PEYGAMBERİMİZ ne demiş
  -GÖZÜNÜZ GÖRMEDİĞİ-KULAĞINIZIN DUYMADIĞI … ŞEYLERE İNANMAYIN. İNANIR SÖYLERSENİZ GÜNAH İŞLEMİŞ OLURSUNUZ.AYNISI SENİN KARŞINA ÇIKAR.
  Atasözü:hem dinimiz de var.hem istisas edilmiştir.
  -gülme komşuna gelir başına.
  DÜŞMANI UZAKTA ARAMAYA GEREK YOK.UZAKTAN VEYA YAKINDAN MAŞA EDİLİYOSUN.belkide.BÖYLE İFTİRACILAR.ÖN YARGILILAR.
  ÇOOK CAHİLSİNİZ ÇOK.5- VAKİT NAMAZDAN BAŞKA KONULARI-HADİSLERİ İYİCE ÖZÜMLEYEMEMİŞSİNİZ.
  diye düşünüyorum.sizin gibiler ülkenin geri kalmasına sebeptir.başkalarının ne yaptığıyla-komşunun ne yaptığıyla uğraşırsan birgün aynısını sen yaparsın karşı duru ve temiz insanlar olduğunu anlarsın üzülen sen olursun….

 112. mehtap aygül

  20 Ağustos 2012 at 15:04

  iftıra atanlar. tam tersi biz herkese kardeş gözüyle bakarız.biz sünniye kendimiz gibi dürüst bakarken ziz niye bakamıyosunuz.40 küsür yaşındayım.hala sünnimı aslı kerem gibi seviyorum.kavuşmadıgım halde.son nefesimde(kelimei şahadetten sonra) bile onu sayılayacagımı biliyorum.alevi ile evlenmeyi düşünenler.dikatizi çekerim.memlekette hiristiyanlar gibi huzurlu yaşamak isteyenler bunlara uymasınlar.bunlar dış ülke oyunları.(ırak örneği gibi)nasıl olsa müslümanlar saf.birbirlerine hemen girer kavga ederler.en sonundada Allahı unutup madımak otelini yakanlar.adınıda Allah yoluna koymuşlar.sen öldürecen ben ah etmiyecem.Allah ne demiş KUL borcuile gelme ben affedermiyim.benim.canım yanacak.sen Allah yolu de sen Allahımı kandıracan yoksa benimi.

  -Size bir anımı anlatıcam.Madımak otelini yaktıklarını olaylar oldugunu televizyondan duyduk.o zamanlar.üzüldük.tabi bir rüya gördüm.Peygamberimizde çok üzülmüş.dedi ki – bırakmıyorlar. rahat uyuyim.biz.müslümanızAllahı peygamberi hak bileceğiz.ziz temiz müslüman biz kötü müslüman.bırakın kardeşim cennet cehennem niye var.Allah (cc) karar verecek.sen mi karar verecen o zaman daha da günaha giriyorsunuz.Bizi anlamanız için arkadaşlık yapmanız gerekir.bir arkadaşı tanımanız gbi.-Peygamberimize sormuşlar-hangi millet en iyisi.Oda -Her milletin eyisi ey kötüsü kötü.doğru bence.sevgiyle selametle kalın diye düşünüyorum.herşeye YUNUS EMRE gibi bakıncenneti bulursunuz kısa dünyada

  Cevap: Yorumda düzenlemeler yapılmıştır. Asla ve Asla KÜFRÜ yayına almıyoruz.

 113. İBRAHİM DEMİR

  17 Ağustos 2012 at 09:33

  YAZILANLAR HİÇ ETİK DEGİL İNSAN NAMUS İÇİN VARDIR NAMUSU OLMAYAN İNSAN NE ALEVİDİR NE SÜNLÜLDİR HERKES AYNI ÇATI ALTINDADIR YAZIŞMALARDA DİKKATLİ OLALIM BEN ALEVİYİM HER MESSEBE SAYGI DUYARIM HERKES ALEVİ OLAMAZ HERKES ALVİLER GİBİ VİCDANLI OLAMAZ.MUM SÖNDÜ OLYINA GELEYİM SÜNNÜLER BACI ANA KARDEŞE DÜŞÜNE BİLİYOİSE OZAMAN BİZDE

 114. tugba yeşilyurt

  16 Ağustos 2012 at 13:00

  selam arkadaştan öte kardeşlerim ben hanifiyim buguün aklıma geldi internetten araştırdım elbette netteki herşey doğru değil ama alevi mezhebinden tanınmış insanların aleviligin ne oluğu hakkındaki görüşlere baktım inanın hanifilerle aynı uygulamalar …ufak tefek faklılık var ama bunlar asla ama asla sorun değil neden olsun hermesepte özellikle toplumsal sorunlardan dolayı farklılıklar olur…sizlerinde bildiği gibi bu her dinde var …gerekçeleride haklı ….özümüz bir …bunu ilk defa bu kadar alevilerden net bir şekilde gördüm…. o irenç mum söndü iftiraları …sivas katliamları …maraş katliamları ….hakaretleri halk nazarında makul olmadı olmayacak hele hele cenabı mevlam asla makul görmez…müslüman müslümana sorun gözüyle bakar hale geldik hangimiz ehli beyti inkar eder hangi müslüman edebilir …biz hanifi mezhebinde erkek çocuklarının ve kız çocuklarında ali hasan hüseyin fatıma ismi çok konur ali efendimiz allahın aslanıdır….peygamberimizin damadı çocuklarının babası alevi mezhebindende ki insanlardan bunları duydum ve şaşırdım çünkü özümüz inancımız bir olduğu halde öcü olarak tanıttılar…kabahat bizlerdede var omuzlarımızın üstüne koydugumuz başa dikkat etmiyoruz hükümeti muhalefeti hep aynı türküyü söylediler….kimseye pirim vermeyelim bilmiyoru dikkatli bir şekilde art niyetim olmadan kalbimdekini söyledim selamlar…

 115. erdal karasu

  14 Ağustos 2012 at 14:35

  slm benım adım erdal,öncelıkle ben bır alevılıyım ,ayrımı sevmıyorum fakat alevılıgımle gurur duyuyuyoum.alevıler mum sondurup bırbırlerıyle ılişkıye gırıyolarmıs ben acıklım onu yapan bu ıftırayı bıze atanlar ve buna ınananlardır herkes alevi olamaz alevılır kadar sereflıde olamaz namusluda olamaz sıvasta yakılan alevılı kardeslerımızı hatırlarsak mazıde ALLAH,a ıbadetımızı engellemeye calısanları hatırlarsak kısaca mazıye bakarsak hersey ortada.

 116. cemil tezcan

  13 Ağustos 2012 at 22:34

  ben alevi nusayri olarak bize bu lekeyi atanlar:siz ananıza bacınıza böyle bişe düşünebilirmisiniz ki bizlere bu iftirayı atıyorsunuz eger siz böyle ananızı bacınızı babanızı hatta nenezi bir odaya alıp karanlı bir ortamda onlarla ilişkiye giriyorsanız he bide öyle bişeyi mideniz kaldırıorsa …işte o zaman bizde öyleyiz ama eğer bizim içimizde olsaydın Allahtan ve bizden özür dilemek zorunda kalırdınız i iftira büyük bir günahtır ben şu anda ramazan ayımızı son 10 gününde hiç uyumadan ibadetle zamanımı geçiren bir aleviyim..namaz desen bizde adaklar desen bizde fakiri doyuranlarda bizleriz siz iskenderuna bir gelin ve alevilerimizi iyice bir araştırın biz burda bir adak yapsak ..türkü kürdü sünnisi herkese yemek verilir bunu biliomusunuz peki bi lafı 1000 kere düşün bir kere söyle yanlışa düşme

 117. sedat pala

  13 Ağustos 2012 at 14:02

  selam herkese bizler toplumun iki esit elmasi gibiyiz beyinlerimizi sacma asilsiz seylerle meskul etmeyelim bizim bizden baska dostumuz yok bunlar ara bozma taktiyidir bu oyunlara gelmeyelim selamlar…

 118. ahmetali duran

  10 Ağustos 2012 at 16:28

  kizilbaslik peygamber efendimizin vefatindan hemen sonra basladi hz ali taraftari olupta ebu bekire biat etmeyen herkeze kizilbas denir

 119. sinan haspolat

  28 Temmuz 2012 at 11:49

  tabi o kişik varsa

 120. sinan haspolat

  28 Temmuz 2012 at 11:46

  alevi olmayanlar aleviler derken önce allaha dönuk olsunlarki saf ve masum ruhları kişikleri ortaya cıksın tşkler

 121. !!

  27 Temmuz 2012 at 13:20

  By Kurus ve Baybars Bulut

  memleketin iki faşizan zavallı genç ferdi.
  umuyorum birgün memleket sizin gibi utanç kaynaklarından sıyrılacak, temizlenecek.
  öncelikle by kuruş bu dediğinle senin beynine sokulan o yalan hikayeleri veya kendi uydurduğun bu karalama senaryosuyla yediğin kul hakkının bedelini asla ödeyemeyeceksin. sizin gibi sözde müslümanlarla aynı dünyada yaşamaktan utanıyorum siz ve sizin gibi her şeyden önce beyniyle, vicdanıyla kalbiyle imanında olan alevilere iftira atmaktan, bunun provakasyonunu yapmaktan çekinmeyen utanmaz ahlaksız sözde müslümanların cehennemde bile yeri yok.

  Baybars Bulut sana gelince

  Allahın yörük insanıyla şah ismaili sırf şii diye bir kefeye koyarsın, saptırılmış ayrılıkçı tarihi gerçek gibi millete satmaya çalışırsın ve hala bu iftirayı daha da öteye götürüp şah ismaile bağlayacak kadar hayal aleminde yaşayan zavalllılar size ne denir bilmiyorum, kim öğretiyor bu ilimden gerçeklikten uzak hurafeleri düşündükçe üzülüyorum..

 122. serpil

  26 Temmuz 2012 at 13:48

  alevilikde mum söndürme olayına inanan insanlar bende sünniler için bişi duydum imam nikahından sonra gerdege ilk önce imam girıomuşş dogru mu? yok canım böle sey olur mu dıyenler neden alevilere bu sacmalıgı yapıstırmaya calısyorsunuz….sizinki namus da bizim ki ney….bi iftira atarken ilk önce kendinizi bizlerin yerine koyun…nasıl bi terbiyesizlik yaptıgınızı anlayın…

 123. eda acar

  25 Temmuz 2012 at 00:59

  ben sunniyim sevgilim alevi olduğu için merak ettim araştırmaya başladım yalnız mum söndü olayı hakkında inanılmaz şeyler okudum neye inanmalıyım bilmyrm ama sevgilim bu konu hakkında bana bişey söylemedi eğer gercekten yapılıyosa ben bunu kaldıramam yapıldığına inanmıyorum yinede açıklık getirilmesini istiyorum sizlerden yorum bekliyorum…

  Cevap: Öncelikle evlilikler GÜVEN olgusu üzerine kuruludur. Bu sebeple aklınızda soru işaretleri olarak bir evliliğe girişmeniz yanlış olacaktır. Yazımızda da bahsettiğimiz üzerine BÖYLE BİR DURUM YOKTUR. Ancak illa aklınızda sorular varsa, uyygun bir yolla sevgilinizden bilgi alabilirsiniz. Tabi ki direkt bu şekilde sormanız sizi zor durumda bırakabilir. Genel bir sohbet açarakl, ilerleyen noktalarda böyle birşey var mı? Bu nedir vs diyebilirsiniz.

 124. Es'adıqo

  24 Temmuz 2012 at 16:25

  19 yıl sonra gecikmeli de olsa,ölümlerin yanma sonucu değil,kurşunlanma sonucu olduğu ortaya çıkmışdır.

 125. Ayse Bicer

  13 Temmuz 2012 at 11:49

  Madem bu kadar tarih biliyorsunuz madımakta sivasta maraşta bos yere yakılan alevileri de bılıyorsunuzdur.Hadi biz inanmıyoruz diyelim ( ki günahı boynuna sizden daha cok ınandıgımız kesın cunku ınanan ınsan gormeden etmeden kımseye iftira atmaz) siz inanıyorsunuz da mı yaktınız onca ınanan ınsanı? Kimsenin kimseye iftira atmaya hakkı yoktur. Hz.Muhammed(s.a.v) inanmıyor aleviler diyenler yanlı medya okuyup dinleyeceğine biraz da objektif medya izlesin de anlasın.Aleviler her ibadetkerine YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ diye başlarlar.Ellerine bellerine dillerine sahip çıkarlar.Ne inananlar gördük,ne sünniler gördük kendi öz kızının namusuna kendı bacısına göz dikmiş.Bunun sünnilikle alevilikle hiç bir ilgisi yoktur.İNSANLIKla alakası vardır.Şu an burada birbirimize düştugumuz ıcın sevınenler var.Bu oyunlara gelmeyelım.Hepimız zamanında savasta hep yanyana savasıp kılıc tutmusuz o zaman sen alevisin sen dinsizsin sen inanmıyorsun mu deniyordu ? Hayır. Alevisi,kürdü,çerkezi,rumu,ateisti,sünnisi hepsi savasa gıttı.Sadece alevilere değil bu ülkedeki her ınanca herkes saygı duymak ZORUNDADIR.Madem bu kadar inançlı herkes madem bu kadar seviyoruz Allah’ı Muhammed’i Ali’yi herkes anlayışlı olmak zorunda!!! Siz alevilerde mum sondu dıyenler,size sadece Allahınızdan bulun diyorum tabi bu kadar ıftıradan sonra Allah bilir artık müslümansanız…Herkes başkasına iftira atmadan önce dönup kendine bakmalı benım de eksıgım var mı dıye.Siz bakmıyorsunuz belli.Madem bu kadar meraklısınız tarihe birazdaha okuyun da öyle laf atın mezheplere,ınsanlara..Siz Ali’yi sevmıyor musunuz da Allah-Muhammed-Ali diyenlere laf ediyorsunuz? Kur’an,hadisler töbe aşa yalan mı? Hepsi,herşey orada yazılı..Kulaktan dolmalara değil,gerçeklere inanın !!

 126. Latr

  06 Temmuz 2012 at 21:43

  Alevi değilim fakat araştırmaya meraklı bir bireyim iyiki de araştırıyorum aksi halde kulaktan dolma bilgiler gerçekten ürkütücü. Ne kadar da birbirine düşmeye hazır bir milletiz Atamız Yurtta Sulh Cihanda Sulh diyor fakat biz ne komiktir ki dünya barışıyla yakından ilgilenirken yurdumuzun ne hallere düştüğüyle ilgilenmiyoruz sürekli çatışma halindeyiz. Önce insan olmak lazım gerçekten. İçler acısı bu ayrım neden? Alevi Sünniyi kötüler Sünni Aleviyi kötüler. Gönül ister ki oyuna gelmeyelim birlik beraberlik içinde yaşayalım. Ama Türk insanı için bu imkansız nedense.

 127. GuRuR K.

  01 Temmuz 2012 at 15:14

  nie gaz lambası değilde mum ışığı biz hangisine inanıcaz şimdi nerde bilelim ikisininde dümen olmadığını Bu Mum ışığı mevzusuna kız arkadaşımla ayrılma eşiğine geldim

 128. ŞAHİN GÜNGÖR

  27 Haziran 2012 at 05:54

  BAYBARS BULUT…..SENİN KENDİ AHLAKINLA VE KİŞİLİĞİNLE SORUNLARIN VAR GALİBA..BUNU ÖRTBAS ETMEK KENDİNDEN VE AİLENDEN UTANDIĞIN BİZİM BİLMEDİĞİMİZ AYIPLARIN VAR..VARKİ BUNU ÖRTBAS ETMEK İÇİNDE BİZİM HAKKIMIZDA İLERİ GERİ KONUŞUYORSUN…BABANIN VE SOYUNUN SOPUNUN KİM OLDUĞUNU BİLEMEDİĞİN İÇİNMİ KAFAYI YEMİŞSİN..SEN ACİZ SEN CAHİL SEN ZAVALLININ BİRİSİN…..SANA ACIYORUM..BU SÖZLERİ YANIMDA SÖYLESEYDİN ALLAH YARATTI DEMEZDİM..SENİN YATACAK YERİN YOK..SENİN GİBİLERİNİN ETTİNİ KÖPEKLER BİLE YEMEZ..SENİN GİBİLERİNE BU TOPLUMDA YER YOK…KÜRT. ALEVİ…LAZI..ÇERKEZİ.GÖÇMENİ..YERLİSİ..YABANCISI HEPSİ KARDEŞTİR…MİLLET UZAYI İŞGAL ETMİŞ BİZ HALEN SENİN GİBİ SALAKLARLA CAHİLLERLE UĞRAŞIYORUZ…..DÜNYA FANİ BAYBARS FANİ….YARATILANI SEVERİM YARATANDAN DOLAYI….BENİM KABEM İNSANDIR…..SENİN KABEN BİLE YOK …ALLAH SENİ VE SENİN GİBİ DÜŞÜNENLERİ İSLAH ETSİN….(….DİYARBAKIRLI ŞAHİN..)……………..

 129. ŞAHİN GÜNGÖR

  26 Haziran 2012 at 17:32

  Size bir hikayemi anlatayım…ankarda yaşayan bir hanımla tanıştım…her şey gayet güzel gidiyordu..birgün fesbookta sayfama girince benim alevi olduğumu görmüş ve bana ben alevilerle arkadaş olmam dedi..bu bayan 39 yaşında evli 2 çocuk sahibi ev hanımı bir hanım kardeşimiz…bu hanımla internette tanıştım okey oynarken..arkadaş olalım dedi.. bende evli olduğumu eşimi çok sevdiğimi söylememe rağmen benimle arkadaş olmak istedi bende kabul ettim….neymiş aleviler aileden herkesle yatarmış.muhamet efendimizi saymazmış..cinsel ilişkiden sonra boy abdesi almazmış..vs.vs.ben gayet sakinim..bu hanım kardeşimize aynen şunu dedim BEN SANA ACIYORUM…başladım alevlik dersi vermeye..anlattım anlattım analattım..benden özür dilemeye başladı..durmadan özür diliyordu..ona aynen şunu dedim.. benim anlatıklarımada inanma gir internete bul aleviliği araştır öğren..BİLMEMEK AYIP DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIPTIR…evet bilmeyenlerin veya yanlış bilenlerin suçu doğruyu öğrenmemektir…ve o bayanla tam 7 yıldır arkadaş ve dostuz..inanın çok güzel saygılı sınırlı ve ölçülü bir arkadaşlığımız var…düşünsenize bir bayan gecenin 3 de intenette okey oynuyor evli bir admla arkadaşlık kuruyor ve kalkıp namustan ahlaktan bahsediyor..bizlere çamur atıyor… onu uyardım ve artık internette oyun oynamaıyor…..inanın birini kazandığım için ve bir arkadaşım daha olduğu için çok mutlu oldum…sizlerde sabırlı ve soğukkanlı olun…bizlere dil uzatanlar önce kendilerine baksın..türbanla ve çarşafla namus korunmuyor…namus kafamızda beynimizin içinde.iki bacak arasında ve laflarda değil…türbanlısı türbansızı ayırmayalım..insanlar istediği yaşama hakkına sahptirler..kimsenin kimseye karışmaya hakkı yotur..olamazda…

 130. ŞAHİN GÜNGÖR

  26 Haziran 2012 at 17:02

  Bu vatan bu günlere kolay gelmedi…çok ağır bedeller ödenerek gelindi..TRABZONLU TEMEL…EDİRNELİ DURSUN…İZMİRLİ EFE….ANTALYALI EMRE….ANKARALI YUSUF…….DİYARBAKIRLI MEHMET…MUŞLU SEYİT…ve daha niceleri kardeş kardeşe omuz omuza açlığa susuzluğa yokluğa direnerek düşmanı dize getiriyor…bizler bu rahat halimizle durmuyor birbirimizi yiyiyoruz…avrupalılar uzayda gitmedik yer bırakmadılar bizler birbirimize tahaamül edemiyoruz…kavga etmek için bahaneler arıyoruz….kimselere alet olmayın uyanın sevin birbirinizi kavgayı bırakın YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇE …yaşayalım..yoksa sonunda herkes pişman olur…..(…VARTOLU….ŞAHİN..)

 131. ŞAHİN GÜNGÖR

  26 Haziran 2012 at 16:48

  arkadaşlar hepinize selamlar.ben bir alevi olarak kimliğimle inancımla kültürümle gurur duyuyorum…heşeyden önce insan olmak ahlaklı .vicdanlı.namus ve iffet sahibi en önemlisi allah korkusuyla demiyorum sevgisiyle yaşamalı… o sevgi öyle yüce bir sevgidirki güç verir iman verir ahlak verir sevgi verir saygı verir hoşgörü verir bir insnın sahip olabileceği maneviyatı o sevgide bulursun…bunu anlayan anlar anlamayanda gitsin kafasını duvarlara vursun…namazla niyazla herşey bitmiyor…içinde insan sevgisi olmayan her şeyin içi boştur bundan emin olun…cahille uğraşmak zordur anlatsan anlamaz söylersin dinlemez..saftır nereye çeksen oraya gider..kullanırlar onu şişirirler doldururlar ve sonunda saldırgan ve tehlikeli bir duruma gelirler…bizler cahil değiliz..eğer alevilik kimliğini taşıyorsak kendimize ailemize toplumumuza karşı sorumluluklarımızı bilmek ve ona göre davranmak zorundayız…beni tanıyan herkes ALEVİ olduğumu bilir…BU TOPLUMUN HUZURUNU BOZMAYA İNSANLARI AYIRMAYA emin olun kimsenin gücü yetmez..BIRAKIN HAVLAYANLAR HAVLASIN DURSUN…..muhatap bile olmayın…cevap bile verme gereği duymayın ..onun düştüğü aciz duruma biz düşmeyelim…BİZ BİZİ BİZİ SEVEN HERKESİ SEVERİZ DİĞERLERİNİ SİLERİZ …..BÜTÜN DOST VE ARKADAŞLARIMA SELAMLAR VE SEVGİLERİMLE………

 132. cimcime

  25 Haziran 2012 at 20:06

  ben bir aleviyim ve gurur duyuyorum saklamadım zamanında çok çekmiş atalarımız sürülmüş öldürülmüş canlı canlı yakılmış… siz bizleri kötüleyenler hiç mi Allah’tan korkunuz yok Kul Hakkın dan bahsedersiniz düşünün kaç bin / milyon/ milyar insanın hakkına girdiniz. suç bizde açıklamaya çalışıyoruz sizin gibi cahil hiç bi halttan anlamaz işi sadece eleştirmek yargılamak ollan insanlara aklınızın eremeyeceği şeyleri açıklamaya çalışıyoruz. ne saçmalıktır mum söndü gibi böyle bi olayı kötülüyorsunuz, böyle birşey olabilirmiki ya olmasını bıraktım denebilirmiki? sizin insanlığa akla mantığa saygınız yok demektir. yargılama yapmadan önce araştırın okuyun evet osmanlı devleti dini hoşgörü yaparmış ancak bizleri çok sürüp öldürmüşler gittikçe çoğalıyorlar önleyemiycez yoksa demişler inanmazsınız tabi gidinde adam gibi araştırın… biz Ya Allah Ya Muhammet Ya Ali deriz bunu demek Muhammet yok(tövbe haşa)sadece Ali var vs.mi acaba iyi bakın dinleyin.biz camilerimizede gideriz cem evlerimizede herşeyi çıkaran sizsiniz biz nie sizlerin hakkında bir kere olsun kötü laf etmedik görüşünüzle ilgili bi sorgulayın biz kendi aramızda kimseyi eleştirmeden zarar vermeden ibadet ediyoruz nedir suçumuz sizin gibi olmadık diyemi yazık size. Allah’ıma binlerce şükür hamd olsun ki Alevi yaratmış beni ben hoşgörüyle anlayışla sevgi ve saygıyla büyüdüm kimseye bugüne dek beddua etmedim kötü söz etmedim Rabbim görüo Ondan başka İlah yoktur bunu bilir bunu söylerim gerisi boş bırakın bizleri kirletmeyide bzlerden birşeyler öğrenmeye bakın.
  sözüm bizi kötüleyenlere. yoksa arkadaşlarım, erkek arkadaşım sünni ve birkere olsun bize kötü söz söylemediler anlayışlı olan oluo sizde suç değil sizleri böyle yetiştiren toplumda ailede…

 133. Serkan Aşık

  25 Haziran 2012 at 17:31

  İnsana İnsan Gibi Olduğunu Anlatan, Alevi Dostlardır.

  Sünni Mezhebi İmamları Camii’de, Cenazede,Cenaze Mevlitlerinde Vaaz Verirken Şunu – Bunu, Yapmazsanız Cehennemde Yanacaksınız Diyor Hep Baskı Hep Baskı

  Ellerin kabesi var
  benim kabem insandır
  kuran da kurtaran da
  insanoğlu insandır..”

  benim kabem insandır
  kuran da kurtaran da
  insan oğlu insandır

  benim kabem sevidir
  kuran da kurtaran da
  sevili insanlardır

  benim kabem emektir
  kuran da kurtaran da
  emekçi insanlardır

  benim kabem dünyadır
  kuran da kurtaran da
  dünyayı insanlardır

  ellerin kabesi var
  benim kabem insandır
  kuran da kurtaran da
  insan oğlu insandır

  ellerin kabesi var
  benim kabem sevidir
  kuran da kurtaran da
  sevili insanlardır

  ellerin kabesi var
  benim kabem emektir
  kuran da kurtaran da
  emekçi insanlardır

  ellerin kabesi var
  benim kabem dünyadır
  kuran da kurtaran da
  dünyayı insanlardır

 134. nedim ertek

  17 Haziran 2012 at 12:17

  burada gereksiz yere birbirinize hakaretler edip çanakkalede yanyana yatan dedelerimizin kemiklerini sızlatmayalım lütfen bu vatan hepimizin..

 135. nedim ertek

  17 Haziran 2012 at 12:14

  arkadaşlar bu mum söndü olayı sabetay sevi denen kendini mesih ilan eden sahtekar tarafından uygulanmıştır yani alevilikle en ufak bir ilgisi yoktur amaç kardeşi kardeşe düşürmek sorun çıkarmaktır. kurulan tuzaklara atılan iftiralara rağmen biz kardeşiz ve kardeşçede yaşayacağız..

 136. atom

  10 Haziran 2012 at 10:02

  arkadaşlar osmanlıya söz söyleyenler var fatih’e söz söyleyen var istanbulun fethini okuyun görün fatih bütün nesıl eşit davranmış dinlere görün

 137. BYYYY GÖNÜLLLL

  04 Haziran 2012 at 11:33

  bende aleviyim sana katılıyorum basakcım herkes haddini bilsin by kurus ve baybars terbiyenizi takının insan olun lan insannnnnn

 138. BYYY BAŞAK

  04 Haziran 2012 at 11:02

  ben aleviyimmm bunun icinde GURUR DUYUYORUMMM…SİZ ALEVİLERİN Bİ TIRNAGI EDEMEZSİNİZZZZ….BİZDE NAMUS HERŞEYDEN ÖNCE GELİRRRR BİZ SİZİN GİBİ KIZIMIZA BACIMA TECAVÜZZZ ETMİYORUZZZZ….

 139. by asmin

  04 Haziran 2012 at 11:02

  alevi olarak gurur duyuyorum sayın by kuruş insanmısınız siz k….. gibi havlamayı bırakında kendinize bakın sizin gibi hayvanlar yüzünde ortalık karışıyor beşikte bebeğe tecavüz eden sizsiniz önce dönüp kendinize bakın

 140. fatoş insan

  03 Haziran 2012 at 20:30

  herkesi aynı allah yarattı ve biz ibadetlerimizde ya allah ya muhammet ya ali deriz bu cahil toplum yüzünden alevilik kötü olarak anılır ama unutmayın ki hepimiz insanız bizim ibadetimizi sorgulayacagınıza kendinize bakın ve dininizi ibadetinizi yerine getirin kalbinizi arıtın ha bide din lafla degil kalple olur hiç bişey bilmiyosanız okuyun buraya yazdıgınız kadar okuma biliyosunuz sanırım tabi bunları algılayacak anlayacak bi beyniniz varsa sizin yapmadıgınız söyleyemediginiz bi sözü biz tüm kalbimizle söylüyoruz ne olursan ol gene gel ….. hayatta en korktugum şey cehalettir ve cahil insandır…

 141. MEHMET

  03 Haziran 2012 at 14:08

  osmanlıya laf ediyorsunuz istanbulun fethinde hristiyanların bile rahatca ibadet yapmalarına izin vermiş fatih sultan mehmet müslümanların herkezin dinine saygı duyar ayıp sizin yaptıgınız

 142. MEHMET

  03 Haziran 2012 at 14:03

  bu aleviler ne hz muhammet(s.a)peygamber olarak görür ne cami imamın arkasında ne namaz kılar cumaya giderler nasıl bi anlayış hz aliyi allah c.c oglu olarak görüyor sümme haşa ne len bu.Bi olay anlatayım gurbetteyiz cumaya gidecez yürüyoruz bi kişi geçti yanımızdan geçerek söle dede gülerek yürüyün muhammedin arkasından.HAZ MUHAMMEDİ PEYGABBER OLARAK GÖRMÜYORMUSUNUZ.AÇIN KURANI KERİMİ ACCIK OKUYUN.İL AYET KİME İNDİ HZ muhammet ne diyor iğrag bismi rabbikellezi halak. oku allahın adıyla oku.BUNLARA CEVAP SİTİYORUM AMA ADAM AKILLI

  • Kadir

   30 Aralık 2016 at 16:59

   Aleviler hz Muhammeti peygamber olarak görmüyor diyosun bunu neye dayanarak söylüyorsun sana sadece şunu söylüyorum aleviler her zaman “YA ALLAH YA MUHAMMET YA ALİ” der

 143. seher metin

  28 Mayıs 2012 at 19:11

  Bence hiçbir dayanağı olmayan asılsız karamalar .ben alevi değilim ama alevileri ve felsefelerini beğeniyorum ,bu ülkeyi seven herkes ne olursa olsun kardeştir

 144. ZEYNEP

  11 Mayıs 2012 at 13:22

  EMEGİNE SAGLIK ARKADASIM….önceklikle duyduklarım karsısında dehsete düstügümü söyleye bilirim.alevilik bir din degil mezheptir ki bu topraklarda da her mezhepten insanlar yıllardır yasamaktadır..herkesin günahı sevabı kendisine yalnız merak ettiğim bişey var KUL HAKKI tüm bu söylenenler karsısında binlerce milyonlarca alevinin vebalini nasıl kaldıracaklar bu söylemleri ileri sürerek.tek tek helallikmi isteyecekler milyonlarca kişiden öyle ise bunları ileri sürüp aleviliğin adını lekeleyenlere ben hakkımı helal etmiyorum….

 145. Umit Almanya

  29 Nisan 2012 at 13:47

  Merhaba arkadaslar

  Biraz da olsun turk oldugunuzu unutmayin.
  Hepimiz boyle kulak dolgusu nedeniyle yola cikarsak ve birbirimizi kotulersek, beraberligimiz buyuk bir sallantidadir. Ben bir mahallede yasiyorum, cogu sunni ve alevi. Dugunumuz, cenazemiz ve eglencemiz hep beraber oldu. Neden Bu beraberligimiz devami icin caba gostermiyorsunuzda birbirinizin gecmisteki hatalarini yuzunuze vuruyorsunuz ???
  Lüften Birkik olun, Kim olursa olsun, birlik olmak icin
  Gucunuzu harcayin.

  Selamlar

 146. vatan sever

  29 Nisan 2012 at 03:27

  manyakmısınız siz kardeşim yaa sizin bu anlatınız mevzular teee kaçıncı rivayete kalmış gidin ekmek derdine düşün gidinde çocuklarınızın karnını nasıl doyuracağınız düşünün sizene cem evinden sizene mum söndüden hem öyle birşeyin var oldunu sayın lan bunu düzeltmek sizemi kaldı.. ama öylesi birşeye bende inanmıyorum taa osmanlıdan söz ediliyo aradan asırlar geçmiş bu konuyu fatih sultan süleymana sormak lazım ki ama oda imkansız adam hakı rahmetinde şu anda en iyisi siz kafanızı fazla yormayın gidin işinize gücünüze bakın kim nerede isterse orada ibadetini yapsın şuda bir gerçektirki hepimizi yaratan allahtır ibadetin hepside allahadır

 147. Cem

  21 Nisan 2012 at 23:05

  Yıllardır boş ve hiç bir şeye çalışmayan beyinlerden bıktım usandım.
  Okuyun da bir kez olsun bir şey öğrenin neymiş ne değilmişş.

  Göç sıralarında ;Aleviler her akşam düzenledikleri CEM (ibadet) ile ilgili kendi barakalarında toplanıp cemi yaparlardı.o sıralarda bazı köylerde alevi sayısı çok düşük olduğundan alevi karşıtları köyün nüfusunun %90 ı onlara aitdi..aleviler göçteler çünkü.herkesten saklanırlardı bilhassa köyün güvenliğini sağlayan jandarmalardan.barakalarında karanlıkta yaparlardıki kimse görmesin olay çıkmasın yerimizden olmayalaım diye ve tamamen karanlıkta deil tabi bir kaç mum sayesinde ışığı elde ederek ibadetlerini yapıyolardı..jandarmaların oraya geldiklerini görünce mumları söndürürlerdi… yakalanmıyalım diye.ve köy halkı olsun jandarmalar olsun rezalet bir iftira ve kirletici bi laf atmışlar ortaya ana,bacı,kardeş tanımazlar diye…buda dilden dile lekendi ama işin gerçeği ortaya çıkınca bazıları susuyor yeni nesil tabiki..ama bazılarıda anlamak istemiyor bu olay sadece göç halinde olan bir alevi topluluğundan oluşmuştur onların çaresizliği yüzünden.

 148. BUCALI

  21 Nisan 2012 at 15:32

  Okumadan yaşamadan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup yorum yapan arkadaşlara şaşırıyorum.Şimdi ben anne tarafı bir alevi SİVASLI baba tarafıda bir sünni EDİRNE li vatandaş olarak konuşuyorum.Kendimide sünni hissediyorum hiç bir cumayı kaçırmam.Fakat şöyşe bir şeyki yaşantımda anne tarafım yani alevili akrabalarımla büyüdüm.32 yaşındayım mum söndü diye bir şey görmedim,duymadım,tamamen sallamasyon bir uydurma.Fakat alevilere kızdığım tek nokta sünni insanlar onlara o kadar müsamaa göstermesine rağmen onlar müslümanlığı hiç ciddiye almayıp bazen de dalga geçer vaziyete gelmeleri..Çünkü aleviliğin temel inanç ve görüşlerini tam anlamıyla öğrenememeklerinden kaynaklandığını düşünmekteyim..Çevremdeki alevi akrabalarımdan çok şey öğrendim.

 149. servet mazman

  17 Nisan 2012 at 14:01

  bana bak lan baybars bulut ne konuştuğunu bil ben hatay iskenderunda oturuyorum sana bu laflarını yedirmek için açık adresimi bile veririm yanına bile gelir sana ahlak dersi verririm şerefsiz ben bi aleviyim eski tarihi pek bilmem ama bizim her şeyden önce namusumuz gelir hatta sizden daha önde bizim namusumuz şerefimiz kadınlarımız bi halka hakaret ettiğinin farkına var bu lafım buna inanan herkese ben bu mum söndü olayını askerde bi arkadaşım yüzüme vurunca öğrendim haberim bile yoktu böyle bi olaydan ve kesinlikle bizim buralarda böyle bi şey yoktur burda kardeş kardeş gibi abiler bacılarına dışardaki insanlara bile yangözle bakmayan namuslu insanlardır önce terbiyeni bi gözden geçir bu lafları söyleyebilen kişi benim gözümde bir ittir hepiniz karşıma alırım llan bize böyle hakaret edemezsiniz eski tarihte bi bok biliyorsun diye millletimje hakaret edemezsin burda herrkes dinine namazına niyazinda inasanlar gel gör istersen

 150. Mesud Alkinci

  16 Nisan 2012 at 08:41

  Saçma sapan şeyleri tartışmayın. Ben alevi değilim. Sünniyim. Ancak bu mum söndü saçmalığı bir alevi kadar beni de üzmektedir. Arkadaşlar şunu bilmeliyiz ki Aleviler (özellikle Türk Aleviler) orta asyadan ve eski Türk inançlarından birçok ritüeli hala kültürlerinde barındırmaktadırlar. Şuanda bir kültür ve sanat tarihçisi olarak Anadolunun özü bakımında en saf ve bozulmamış kültürüne Alevi kardeşlerimiz sahiptir. Hepimiz insanız, hepimizi seviyorum. Selamlar :

 151. zelişimm

  13 Nisan 2012 at 18:29

  bana bakın edepsizler bn aleviyim hemde has aleviyim çorum maraş ve sivasta yakılanlanlardanım.1980 lerde ismini vermek istemediğim bir şerefsiz siyasetçi 1 alevi yakmak 5 kere hacca gitmiş kadar sevaptır diyor.ve milleti biribirine kırdırıyor.yazıktır günahtır sözde siz gıybet etmezsiniz haram yemezsiniz ama mum söndü yalanları uydurursunuz.karınıza kocanıza üç kere boşol dersiniz başka kişilerle birlikte olmadan tekrar eşinizle evlenemezsiniz bunada hülle derler siz kendinizi ne zannediyorsunuz aklınızı başına toplayın…

 152. ayla

  11 Nisan 2012 at 07:17

  by kurus musun nesin. allah belanı versin

 153. ebru sultan

  09 Nisan 2012 at 21:44

  Ya abı baybars mısın nesın sen ne dıyosun be? bende alevıyım ve böyle bır sey yok olsa acık acık söylerız zaten saklayacak bır sey yok. sen kım oluyosun da kafır dıyosun? agzını topla benım asabımı bozma. ahlaksızlık bızım mezhebımızde yoktur. ancak sızın gıbı kındarlar oldugu surece cehennemde yanacak ınsan cok hııc merak etme canım benım :))

 154. mustafa şişek

  07 Nisan 2012 at 02:18

  arkadaşlar öncelikle merhaba diyorum ben sunni bir vatandaşım ama alevi sunni diye de hiç bir zaman insan ayırmadım benim bir çok alevi arkadaşım var beraber gidip cami de namaz kıldık bende isterim gidip cemevini ziyaret etmeyi sonuç ta hepimiz kardeş değilmiyiz biraz daha sağ duyulu olalım lütfen ,,,,,

 155. By NOFEAR

  31 Mart 2012 at 00:38

  Bakın arkadaslar ben alevi bi insanım ve dede soyundan gelmekteym ama bugüne kadar dğer kşlerle ırksal ve benzeri bi skntm olmadı şmdiye kadarda bu knuları cok araştrdm şu anda bze küfür eden arkadaşlarn yaptkları tamamen saygszlık ve cahlliten bşka bşey dğl. Ama suç onlarn da dğl cok özür dlyorum ama suç onlari yetştren cahl ırkcı yobaz aşağlık ailesi ve cevresi k.b ama bi aile cocugunu ırkcı yetstryosa dağdakilerdn hcbr farkı kalmaz . . .

 156. ümit

  28 Mart 2012 at 09:08

  ben bi aleviyim we bu mum söndü olaynı ayrntlı olarak interntte we tv de gördüm.bu mum söndü olayını çıkaranlar bzim inançlarmıza saygı göstermeyen,bizi kendi inançlarına dayyattıran bazı kendini bilmez şeref*** kişilerdir.zatn buna inananların aklından şüphe ederm.kmseye kendimzi kantlama gereği duymuyorz yada duymuyorm.we mrak ediorm.acaba bzm millet kdar birbrni ayırn mllet war mıdır

 157. mert konuk

  24 Mart 2012 at 11:37

  alevilere çamur atan şerefsizlere…ulan piyasada ne pislik varsa sizde..kızını satan sizde..kızının ırzına geçen sizde…devleti soyan sizde..dışarıda ne kadar hırsız,yankesici,tecavüzcü sapık varsa hepsi sünni mezhebinde.ulann aleviler olmasa hep birbirinizi düdüklersiniz be ahlaksızlar…..

 158. baybars bulut

  14 Mart 2012 at 21:34

  burda yorum yapan kendilerine alevi diyen rafazı kızılbaşlar tarihimiz hep sizin ihtiras ihanet hainlik arkasdan vurma ve vatan hainliğinizle mezhepcilik yaparak vatana ihanet etmelerinizle doludur pir sultan dediğiniz kişi ömnderiniz vatanına devletine ihanet etmiş bir köpektir babailer celaliler şeyh bedreddin börklüce tornak kemal şah (it) kulu daha sayamayacağım kadar ayaklanma sünni katliamlarıyla dolu genç osman vakası 31 mart olayı cem sultan olaylarıda cabası ve daha neler neler 100 e yakın kızılbaş rafazı ayklanmaları sizinki inaç şekli deilde daha çok masonların yönetimiyle islam toplumunda karışıklık çıkartmak için çıkartılmış sapıkvari bir inanıştır yüzyıllar boyu ne sırbıyla ne ermenisiyle uğraşmışız tarihimiz hep bu keferelerin bizleri yıllarca geriye çekmeleriyle dolu genlide bağnaz geri kafalı ve yobazdırlar
  ayrıcada mum söndü olayıda şah ismaille kalender çelebinin oğlansı ilişkisinden doğmuş sapıklıktır hadi bakalım allah işinizi rast getirsin başbağlar hala diri duruken esadı sırf rafazı olduğu için destekleyen rafazı kızılbaş ezikler öldür öldür esad diye nara atan kızılbaş köpekler 10 bin insan son 1 yılda 40 bin insan hamada aman allahım daha fazla yazmak istemiyorum iyicene kin doluyorum zaten tarih okudukcav

 159. baybars bulut

  14 Mart 2012 at 21:32

  kendilerini alevi olarak tanımlayan kızılbaş rafazılar gerice yobaz bağnaz kişilerdir bana göre çünkü her söylemlerinde inanan insanlara hakaret etmeyi kendilerine görev bilirler mesela hocalarımıza her türlü hakareti ederler baş örtü takan lara her türlü hakareti aşağolamayı yaparlar sakal bırakanlara her türlü hakareti yaparlar ama bizler bu rafazılara en küçük bir laf söylemeyiz buda bizim osmanlıdan gelen hoş görümüzdendir ki sanyın susuyorsam uysal koyunum misali yeri geldimi bu ülkeden bu rafazı kızılbaşları da ermeniler gibi esad babalarının ocağına techir etmeyide biliriz herkese kolay gelsin amacım kendilerini alevi olarak tanıtan kişilerin kendilerini toparlayıp akıllıca konuşmalarını sağlamak yoksa bu mum söndüler yıllarca söylenecek ağızdan ağıza

 160. by kurus

  10 Mart 2012 at 15:10

  bu yazılarlara bazılarına ben inanmıyorum alevilikte mum söndü kesinlikle var bunu yaşayan arkadşlarım var hattağa kocası alevi olan bu yüzden evliliğini bitirmiş arkadşım var buna mum söndiye katılacaksın diyee teklif ettiler ve o yüzden evliliği bitti şimdi bunu aleviler inkar edemez nedenii gelince aleviler kendini inakar etmesin eğer onların böyle ahlaksızca mum söndü gecelri varsa onların gidecek yerleri yoktur şiddetle kınıyorum dinimizde böyle bişey yoktur

 161. by kurus

  10 Mart 2012 at 15:08

  bu yazılarlara bazılarına ben inanmıyorum alevilikte mum söndü kesinlikle var bunu yaşayan arkadşlarım var hattağa kocası alevi olan bu yüzden evliliğini bitirmiş arkadşım var buna mum söndiye katılacaksın diyee teklif ettiler ve o yüzden evliliği bitti şimdi bunu aleviler inkar edemez nedenii gelince aleviler kendini inakar etmesin

 162. by gizm

  07 Mart 2012 at 11:05

  alewilik hep böle olmazki aleviliğin saptırılmış halidir bu

 163. mehmet hocaoğlu

  06 Mart 2012 at 14:31

  Kendini müslüman sayan herkes, insan olmakla başlamalı düşünmeye, ayrıştırmak, ötekileştirmek insanlığa aykırı kavramlardır ki hiç bir dinde bunu kabul etmemektedir, dünya kurulalı beri hep savaş hali vardır, nedeni yaşamamak için güçlü olmak güçlenerek hakim olmak ve hükmetmek olarak düşünülmüş. Kendinden daha akılı biri olursa hakimiyet elden gidecek endişesiyle haraket edilmiş, fikir beyan edilmesinin önüne geçilmiştir, liderlik önderlik kavramları kimilerinde saplantı olmuş, bunun devamlılığı için de, dini bile kullanmışlardır, halk ayrışmamış, kimileri kendine ağa, kimileri paşa, kimileri hoca, kimileri şeyh, kimleri baba, kimileri dede, sıfatlarını kullanarak, ön planda olma ve kalma gayretleri, hırsa sonra da ihtirasa dönüşmüş, çoğu zaman kardeş katili bile olunmuştur, tarihimizde bunun örnekleri mevcuttur, yaratıcımız yüce allah, kitabımız kur-an, peygamberimiz hz. muhammed s.a.s değilmidir, dinimiz 4 kitabı hak olarak emremekte 4 peygamberi kabul etmenin imanın şartı olarak kabul etmekte iken, yoruma gerek varmı ki, kitabımız bize yol göstermektedir, dinimiz hoşgörüye dayanmıştır, bırakın öncülüğü yapacaksa bu işin ilmini alanlar yapsın, ilim de kur-an dan alınsın kriterleri devletlerin ilgili birimleri bir araya gelerek belirlesin ve ehliyet ona göre verilsin, ehliyetli insanlar eliyle dini inançlar idare edilerek yaşanırsa hiçbir sorun kalmayacaktır, hiç kimsenin ezanı, hezanı, çanı haç- ı tacı, kimseyi rahatsız etmeyecektir, öyle bir dünya arzu ediyoruz, yaşanabilecek, öyle bir yaşam arzu ediyoruz herkes birbirine katlanabilecek,… nasılki insan olunmadan hiçbirşey olunamayacakca, akıl sahibi olmadan bilgi, bilgi sahibi olmadan da fikir sahibi olunmamalıdır. herkese gönüllerin hoş olacağı bir yaşam diliyorum.

 164. Bektaş özçelik

  01 Mart 2012 at 09:13

  Yaşadığı toplumlarda Aleviler hep ilerici olup yönetimleri eleştirmiş tepki göstermiştir. Yöneticilerde hep Alevileri karalamak için güçlerini kullanarak elinden geleni yapmıştır. Bugün Cumhuriyetin en büyük savunucu gücü yine Alevilerdir.Cumhuriyeti ve Laikliği kabullenemeyenler yine Alevileri hedef olarak görmeye devam ediyorlar. Ama iletişim, bilgi akışı, düşünce belirtme imkanları günümüzde artdığı için yeterince adi iftira üretemiyorlar hepsi bu. Halk bilinçlendikçe bu sorunda ortadan kalkacaktır. Bizim kardeşce bir arada yaşamaya ihtiyacımız var gerisi halkın zararına olur bu böyle biline.

 165. ŞİFA TOKAY

  18 Şubat 2012 at 12:05

  Kendini bilmeyen tarihini bilmeyen insan bile demeye utanacagımız mahlukatlar tarafından sadece bizleri birbirimize düşman etmek ve islami birlikteliğimizi bozmak adına yapılmış bir karalamadan başka birşey değildir bu mum söndü saçmalığı.Evet Sayın İskender Pala Hocamızında anlattığı gibi insanlar esaret altında yaşarken korkudan dolayı kendilerini gizlemek için yaptıkları birtakım olaylar din düşmanı şerefsiz insanlar tarafından başka taraflara çekilip iftiralarla buğün tüm dünyada yanlış bilinen ibareler olarak karşımıza çıkmaktadır.Din kardeşlerim az mantıklı olup biraz tarihimizi araştırın hiç bir şey yapamıyorsanız kendinize bir alevi arkadaş edinin ve o insanların ortamlarında bulunun yobazlaşmak insanı hem insanlığından hemde inançından alı koyar unutmayın.Ne insanlığımızı yitirelim nede inançımızı.Saygılarımla.

 166. ümit çelik

  23 Ocak 2012 at 13:32

  benimde alevi dostlarım var .Ama nedense beş vakit namaz kılıp oruçlarını tutuyorlar ve de çook mert insanlar anlamıyorum böyle yok mum söndü yok ampül yandı şaçmalığın daniskası. sanırım öyle bir şeyin olmasını isteyen sapık ruhlu insanların alevilik üstüne oynadığı oyunlar bunlar.herşeyden önce BİZ BU VATANI BERABERCE DÜŞMANLARDAN TEMİZLEDİK …şimdi aynı düşmanlar bizi bölmeye çalışıyor eyyy benim delikanlı asil milletim ecdadımızda hoşgörülüydü bizde millet olarak kimin torunları olduğumuzu ve aynı dini paylaştığımızı (elhamdülillah) unutmayalım ve kenetlenelim gavur döllerine tokat gibi gelecek kenetlenmemiz kimsenin bizi bölmesine izin vermeyin oyuna gelmeyin. saygılar..

 167. ruhi filiz

  26 Aralık 2011 at 13:37

  alevilere atfen yapılmış bu söyleme hiç bir zaman inanmadım mum söndü ibaresi alevilere yapılmış bir hakarettir.inançları islamla eski türk dini adetlerinin sentezlenmiş halinden başka bir şey değildir.

 168. krut ridas

  27 Kasım 2011 at 22:18

  Bence kurt irki diye bir irk yok turk iran arap ermeni dileri karisimindan kurt dil gelismis zamanla oyle dusunuyorum cunku kurtler zaten kendi dileryile bir birleriyle anlasamiyorlar simdi oldugu gibi bundan 100 yilar once misyonerler vardi din kisvesi altinda ajanlar bular halkin yasayisini dinini lisanini yer alti zenginlikleri strajik durum arastirip bagli oldugu kiliseye veya devlete bildiriyorlardi sua gine ayni durum bazi devletlerin turkiyenin dogusunda gozleri var bunun icin turk kurt anlasmazligi oluyor

 169. Kadir AKBALIK

  09 Temmuz 2011 at 21:54

  Sayın Özgür DİNÇ.

  Konu altından yapmış olduğunuz yorum tarafımdan silinmiş ve IP Adresiniz ve Mesajınız Kayıt altına alınmıştır…

  Sitemizden hiçbir zaman Osmanlıyı karalayan söylemlere izin verilmez. Türk soyuna hakaret edilmesine ise müsamaha gösterilmez.

  Haremleri, Osmanlı Saraylarını, Ecdadımızı bilmeden bir tarafınızdan atıp tutmanıza ise asla izin verilmez. Yüzlerce yıl DÜNYAYA HAYRANLIK VEREN bir ADALET ve SEVGİ ile yönetilen bir Osmanlı sarayına kimse laf edemez.

  Haremlerde büyümüşsünüz gibi bazı konulara değinmişsiniz. Sanırım Fazla MUHTEŞEM YÜZYIL seyrediyorsunuz. Size önerim TARİHİ dizilerden öğrenmek yerine OKUYARAK ve ARAŞTIRARAK öğrenin.

  • Kadir

   30 Aralık 2016 at 17:12

   Ne kadar iyi güzel konuşuyorsun ellerine sağlık anladığım kadarıyla osmanlıya haremlerine laf atanın yorumunu silmişsin iyi güzelde burda hiç bir dayanağı olmadan alevileri aşağılayanların yorumları neden duruyo hoşuna mı gidiyo o yorumlar.

 170. merve

  27 Mayıs 2011 at 13:39

  bir kere osmanlı devleti hoşgörülü bir devlettir kimsenin dinine karışmamıştır zaten bu husus sayesınde 3 kıtaya hükmetmiş ve 600 yıldır ayakta durmuştur alevilikte olan bu mum söndüyü açıklamaya çalışırken kesin ve katiyen osmanlıya laf söyleyemez ve ezemezsınız yedi cihan biliyor osmanlının hoşgörülü olduğunu sizin bu açıklamanız cok ama cok yanlış mum söndü her yerde farklı bir şeklde acıklanıyor hepiniz aynı şeyi soylemıyorsunuz yanı buda bizlerde mum söndunun zına olarak gorulmesıne sebeb oluyor ama kımse osmanlıya laf edemez

  • Kadir AKBALIK

   27 Mayıs 2011 at 18:47

   Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Osmanlı ile ilgili iddiaları sadece ele aldım. Osmanlı’ya karşı bir söylemim yada karalamam olmadı. lması da mümkün değil.
   Yazıda mümkün olduğunca alıntılar ile nasıl bir olayın ele alındığını bilgilendirme, Mum Söndü olayının nasıl karanlık yönlere çekildiğini anlatmaya çalıştım…

 171. Osman B U L U T

  06 Kasım 2010 at 19:36

  ::::…. BÖLÜP PARÇALAMANIN BİR PARÇASIDIR . ..::::

  Yıllar önce Türk stratejistlerimiz ” Devletimiz güçleniyor,düşmanlarımız bizim güçlenmemizi istemedikleri için önce alevi-sünni,sonra Kürt-Türk, daha sonra da siyah Türkler-beyaz Türkler çatışmasını çıkaracaklar.” demişlerdi.

  PKK ( Kürt sorunu ) çözüm aşamasına gelmeye başlayınca bu günlerde basında BEYAZ TÜRKLER kim? denmeye başlandı.Bırakın aleviliği Müslüman ARAPLAR ( Araplar Türkleri zerre kadar sevmiyor) yerine HIRİSTİYAN TÜRKLER’E sarılalım.

 172. erol

  31 Ekim 2010 at 21:09

  bu yazı faydalı olmakla beraber yeterli deyildir aleviliği hepimizin anlaya bilmesi için daha detaylı örneklerle anlatılması gerekir ki akıllardaki soru işaretleri kaybolsun bende sünniyim ama hiç bir zaman yukardaki yazı içeriğindeki gibi mum söndü meselesine art niyetli düşünerek bakmadım bunu böyle alevi kardeşlere adleden pislikler malesef içimizde var bunların işi her zaman fitne nifak olmuştur biz aleviliği ve alevinin islamı yaşayış tarzını net biçimde bilemediğimiz gibi bu konuda yanlış anlaşırız kaygısı taşıyarak alevi arkadaşlarımıza bu mesele ile ilgili soru soramamaktayız onun için aleviliği yine alevilerden öğrenmeliyiz daha fazla yayın daha fazla bilgi lütfen.saygılar sunarım.

 173. Rıdvan

  28 Ekim 2010 at 23:37

  Tamamen yanlış anlaşılma ile Alevi inancına hakarettir gerçekten de bu yazınız için tebrik ediyorum sizi. Ben alevi değilim ama çok sevdiğim alevi dostlarım var.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
sex izle hd porno izle sex hikaye