2014 Yerel Seçimleri Sandık Başkanı ve Sandık Görevlilerinin Alacağı Ücretler

10 Mart 2014 Pazartesi, 09:38
2014 Yerel Seçimleri Sandık Başkanı ve Sandık Görevlilerinin Alacağı Ücretler

2014 Mart Yerel Seçimlerinde Sandık Başında Görevli olan Sandık Başkanı, Bina Sorumlusu, Sandık Görevlilerine ödenecek olan ücretler YSK tarafından açıklandı.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre Sandık Başkanı ve Sandık Görevlileri aşağıdaki şekilde ödeme alacaklar.

Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 4 (dört),

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 3 (üç),

ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),

d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir), gündelik ödenir.

Buna göre

 • Bina Sorumlusu (3×70,50=211,50TL)
 • Sandık Kurulu Başkanı (4×70,50=282TL)
 • Devlet memuru olan üye (3×61,50=184.5TL
 • Siyasi parti üyelerine 61,50TL

Ödeme yapılacaktır.

Sandık Başkanlarına Çalışma Bordolarını İmzalatmayı Unutmayın

Sandık kurulu üyelerinin bu ücretleri alabilmeleri için;  seçim günü her sandık kurulunda fiili olarak çalışanların tespitine ve ücretlendirmesine esas olmak üzere; Örnek: 4’nolu bordronun, sandık kurulu başkanları tarafından mutlaka T.C. kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimi sağlanmalıdır.

Çünkü mahalli idareler seçimlerine ilişkin Örnek: 104 harcama çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar esas alınacaktır. Yoksa sandıkta görevli üyeler ücret alırken sıkıntılarla karşılaşabilecek, hatta ücretini alamayacaktır.

 

Sandık Başkanları ve Sandık Görevlileri Ücretlerini Ne Zaman Alacaklar?

 

Sandık kurulu üyelerine ödemeler seçim tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde ödenmeye başlanmalıdır. Mahalli idareler seçimleri için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 31/07/2014 tarihine kadar devam edecektir.

Bu tarihten sonra seçim ile ilgili ödeme yapılması mümkün değildir. O nedenle görevliler belirlenen bu tarihe kadar ücretlerini kimlikleriyle beraber bankadan çekmelidir.

 

YSK Tarafından Alınan 2014 Yerel Seçim Ödemeleri Kararının Tam Metni

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili seçim sürecinde yasalarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan “SEÇİM TAKVİMİ” Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olup, bu takvim gereği ülke genelinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Hazırlanan ve uygulanmakta olan seçim takvimine göre, seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2014 olarak belirlenmiş ve bu tarihten itibaren seçim sonuçlarının kesin olarak alınmasına kadar ki süreçte il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlarımız ile seçim iş ve işlemlerinde görev yapan diğer tüm personel yoğun bir çalışma ortamına girmiştir.

Bütün bu işler belirli bir süreye tabi olduğundan, ön görülen işlerin zamanında yerine getirilmesi hatta seçim takvimi süresince gerektiğinde mesai saatinden sonra da seçim kurulu başkanlarımız, büro personelimiz ve 298 sayılı Kanun’un 31. maddesinin son fıkrası gereği dışardan çalıştırılacak personel tarafından yerine getirilecektir

Bu nedenle, yapılacak seçimin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteliğin sağlanması bakımından, seçim harcamalarındaki usul ve esasların saptanması amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarihli ve 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;
Yapılacak olan seçimin sağlıklı ve düzenli olarak yürütülmesini teminen, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ilişkin usul ve esasların belirlenerek açıklığa kavuşturulması için Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyonun çalışmalarını
tamamlayarak Kurulumuza sunduğu karar taslağı Kurulumuzca da benimsenerek uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.
Teklifte de belirtildiği üzere, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu işlerde görevli seçim kurulu başkanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu başkanı ve üyelerinin çalışmalarıyla sağlanabilecektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 20. maddesiyle, sandık kurullarının oluşturulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmiştir.

Yine İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelgemizde, sandık kurulu başkanı ile kurulun memur üyesinin eğitiminin ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından bizzat yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca; üçten fazla sandık konulan binalarda, bina sorumlularının görevleri Kurulumuzca belirlenmiştir. Anılan maddeden anlaşılacağı üzere, aynı binada üçten fazla sandık kurulu görev yapacak ise sandıkların konulacağı binanın yöneticisi veya yardımcısının bu işle görevlendirilmesi gerekmektedir. Sandıkların konulduğu binaların bina sorumlularının, genelde o binanın yöneticisi konumunda bulunan kişilerden olduğu ve oy verme günü sandık kurullarının görevi bittikten sonra binaların eski durumuna getirilmesi faaliyetini geç saatlere kadar sürdürdüğü de bilinmektedir.

Sandık kurulunun siyasi partili üyelerinin seçim takvimi uyarınca, seçim işleriyle ilgili seçim günü dışında başka bir görevi bulunmamaktadırlar.

Bu açıklamalar karşısında;

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine ilişkin olmak üzere;

GENEL HÜKÜMLER

 1. Seçim harcamalarında kullanılmak üzere gönderilen ödenekler, sadece seçim hizmetlerinde kullanılır. Ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir ve harcama konularıyla ilgili bu Kararımızdaki esaslara mutlak surette uyulur.
 2. Seçim iş ve işlemlerinde görev verileceklere ödenecek gündelikler, Kurulumuzun 09/01/2014 tarih ve 25 sayılı ücret kararında belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır. Seçimin yapılmasını müteakip en geç 15 (on beş) gün içinde; seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak seçimlerin bitimine kadar yapılan tüm harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi (ödemelerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) kararımıza uygun bir şekilde SEÇSİS üzerinden düzenlenip alınacak olan çıktı Kurulumuz Başkanlığına yazı ekinde gönderilir. Kesinlikle faks çekilmez, çekilen fakslar işleme konulmaz. Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgeleri, sandık kurullarından gelen ücret bordroları ile tutanak defterleri kontrol edilip, sandık kurullarında çalışanların net sayılarının tespit edilmesinin ardından gönderilir.
 3. Harcamalarda; uygulama birliğinin sağlanması, çalışanların mağdur edilmemesi bakımından Kurulumuzca benimsenen ve bütün seçimlerde göz önünde bulundurulan aşağıdaki ilkeler uyarınca işlemlerin yapılmasına devam edilecektir.
 4. Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündeliğe hak kazandıracak bir işin resmî çalışma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmış olmasıdır. Yapılan işin niteliği çalışma tutanağına ayrıntılı olarak yazılır.
 5. Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, ilçe seçim kurulu adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir.
 6. Mahalli idareler seçimleri için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 31/07/2014 tarihine kadar devam edecektir. Buna rağmen ödenmeyen miktar olursa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği göz önünde bulundurularak, seçim çalışmalarından dolayı hak edişlerini alamayanların ücretlerini almaları mümkün olduğundan, ödenmeyen paraların 01/08/2014 tarihi itibariyle mal müdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve bu tarihe kadar hak edişlerini alamayanların listesinin çıkartılarak ilgili mal müdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini alamayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde mal müdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.
 7. 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili olarak, seçimlerden sonra itirazlar için yapılan çalışmalar da dâhil olmak üzere, seçimlerde görev verilenlere aşağıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir.

 

İlçe seçim kurulu başkanlarına yapılacak ödemeler:

 • Seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçelerde (30 ),
 • Seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçelerde (50 ),
 • Seçmen sayısı 75.000’e kadar olan ilçelerde (60 ),
 • Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (70 ),
 • Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan ilçelerde (75 ),
 • Seçmen sayısı 150.000’den fazla olan ilçelerde ise (80) gündelik ödenir.

Seçim takvimi sürecinde belli dönemlerde izinli veya sıhhi raporlu olanlar ile tayin atamaları nedeniyle görev yeri değişen ilçe seçim kurulu başkanlarına, “Toplam alınacak gündelik x Fiilen çalışılan gün sayısı / Seçim takvimi süresi” formülüyle yapılan hesaplama sonrasında belirlenen gündelikler ödenir.

Örneğin; Toplam 30 gündelik x 54 günlük fiili çalışma / 89 günlük seçim takvimi süresi, 30 x 54 = 1620 / 89 = 18,20 (18 gündelik) ödenir.

Diğer taraftan, birden fazla ilçeye bakan ilçe seçim kurulu başkanlarına her iki ilçenin seçmen sayısı toplamına denk gelen gündelik miktarı kadar ödeme yapılır.

 İlçe seçim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

İlçe seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirten görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle bu Kararımızın (I/4) maddesindeki ana ilke ve ilçedeki iş  yoğunluğu göz önünde bulundurularak en fazla;

 • Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (15 ),
 • Seçmen sayısı 100.000’den fazla olan ilçelerde ise (20 ) gündelik ödenir.

Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanları ve üyelerine ayrıca aşağıdaki gündelikler çerçevesinde ödeme yapılır.

Gündelik Miktarı

 • İlçe Seçim Kurulu Başkanı : (6) Gündelik,
 • İlçe Seçim Kurulu Üyeleri : (3) Gündelik,
 • Sandık Kurulu Başkanı : (3) Gündelik,
 • Sandık Kurulu Memur Üye (Kurs verilmişse) : (2) Gündelik,
 • Sandık Kurulu Memur Üye (Kurs verilmemişse) : (1) Gündelik,
 • Sandık Kurulu Siyasi Partili Üye : (1) Gündelik,

Önseçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları önseçim veya aday yoklaması çalışmaları için ayrı bir harcama çizelgesi düzenleyip, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri harcamaları ile birlikte Kurulumuz Başkanlığına gönderilecektir.

Büro personeline yapılacak ödemeler

Seçim çalışmalarının, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 11 Nisan 2014 tarihine kadar devam edeceği varsayılarak; büro personeline (müdür, zabıt kâtibi, hizmetli) sadece seçim takvimi içindeki resmî tatil günlerinin tamamında fiilen
yapacakları çalışmalardan dolayı en çok (29) gündelik ödenecektir.

Tüm tatil günleri dikkate alındığından, seçim takvimi içinde yapılması muhtemel siyasi parti kongre, meslek kuruluşları organ seçimleri gibi çalışmaları için büro personeline ayrıca gündelik ödenmez. Gündelik ödenmişse, ödenen gündelikler toplam gündelik sayısından düşülerek gündelik tahakkuk ettirilir.

Askı yeri görevlileri: 

Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncelleştirme nedeniyle yapılacak çalışmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birine yapacakları çalışmaları karşılığında, sadece 10/01/2014 – 23/01/2014 tarihleri arasında kalan hafta sonlarını (Cumartesi – Pazar) kapsayacak
şekilde, Kurulumuzun ücret kararında “Askı Yeri Görevlileri” için belirlenen gündelik miktarı üzerinden ödeme yapılır. Askı  öneminde yapılan çalışmalardan dolayı, hafta içinde askı yeri görevlilerine herhangi bir ücret ödenmez.

Dışarıdan görevlendirilen geçici personel:

Seçim işlerinin, seçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla beraber;
Kadrolu elemanı bulunmayan veya sayıca personeli yetersiz olan ilçe seçim kurullarında 298 sayılı Kanun’un 31. maddesinin son fıkrası gereğince sosyal güvenliğe sahip olmak koşuluyla ve Başkanlığımızdan izin alınmak kaydıyla personel çalıştırılabilir ve bunların gündelikleri ödenir. Başkanlığımızdan izin alınmadan yapılan görevlendirmelerde kesinlikle ödeme yapılmaz. İl seçim kurulları için yapılacak görevlendirmeler için de ayrıca izin istenir.

Dışarıdan görevlendirilen geçici personel en geç 05/04/2014 tarihine kadar çalıştırılabileceklerinden; gündelik ödemeleri Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife üzerinden yapılır.

Geçici olarak görevlendirilen personellere yapılacak ödemeler:

Personeli bulunmayan bazı ilçelerimizde, 298 sayılı Kanun’un 182. maddesinin son fıkrası gereğince, diğer ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt kâtiplerine, görevli oldukları sürece hafta içi çalışmaları için Harcırah Kanunu çerçevesinde geçici görev yolluğu ile yol masrafı, hafta sonu çalışmaları için ise seçim gündeliği ve yol masrafı ödenebilir. Ödenecek yolluklar, Bütçemizin 08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. Yolluklar harcama kaleminden karşılanacaktır.

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;

 • Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 4 (dört),
 • Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),
 • Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 3 (üç),
 • Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),
 • Siyasi parti üyelerine 1 (bir),gündelik ödenir.

Bazı nedenlerle siyasi partili üye yerine yazılan üyelere 1 (bir) gündelik ödenmesi gerekir.

Sandık kurullarında görev alanlara ilişkin olarak, her sandık kurulunda seçim günü fiili çalışanların tespitine ve ücretlendirmesine esas olmak üzere; Örnek: 4 nolu bordronun, sandık kurulu başkanları tarafından mutlaka T.C. kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimi sağlanacaktır.

Mahalli idareler seçimlerine ilişkin Örnek: 104 harcama çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar esas alınacaktır.

Sandık kurulu partili üyelerinden gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak siyasi partilerin sandıkta görevli asıl ve yedek partili üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelere rağmen üç sandık kurulu üyesinin varlığı halinde üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması yoluna gidilmeyecek; buna rağmen fazla yapılan görevlendirme olursa bu görevlendirmelere ücret ödenmeyecektir. Bu durum sandık kurulu başkanlarına verilecek kursta özellikle belirtilecektir. Bir sandıkta aynı partiden hem asıl hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C. kimlik numarası yazılmamış ve tespiti de mümkün olmayan sandık görevlilerine ödeme
yapılmayacaktır.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret  denmeyecektir. Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.
Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafın dan ilçe milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2’şer gündelik ödenecektir.
UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler

 İl merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere 3’er gündelik ödenecektir.

Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar: Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkân bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.
Seçim döneminde seçmen kütük büroları dışındaki mekanlarda çalışmalarını sürdürecek ilçe seçim kurullarının yapacakları ödemelere ilişkin hususlar: Seçim sürecinde adliye ve hükümet konağı dışındaki mekanlarda yapılacak seçim çalışmaları için seçim çalışmaları bittikten sonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon bağlatılabilecektir. Ayrıca, seçim çalışmalarının yürütüldüğü söz konusu mekanın, seçim çalışmalarının yürütüldüğü süreç içerisinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin, ödenmesine katkı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler: Kurulumuzca geçici ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının uygun görülmesi durumunda; geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına en fazla 10 (on) gündelik ödene ektir. Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine ise, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak 5 (beş) gündeliği geçmemek üzere; ilçe seçim kurulu başkanının takdirine göre ödenecektir.  Bu kurulda görevlendirilen memurlara ödenecek gündelikler, çalıştıkları süreler ve yaptığı işin mahiyeti göz önüne alınarak, ilçe seçim kurulu başkanlarınca 10 (on) günü geçmeyecek şekilde takdir edilecektir.

İl, ilçe, geçici ilçe seçim ve sandık kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine kurula katılıp çalıştıkları günler için ücret ödenecektir.

Adli teşkilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli teşkilatı hiç kurulmamış olan ilçe seçim kurullarının seçim işlemlerinin yürütülmesinde, bakmakta oldukları ilçelerin iş ve işlemlerinden dolayı büro personeline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir. Bugüne kadar adli teşkilatı hiç kurulmamış ilçelerin ödenekleri, onlar adına işlemi yürüten yetkili ilçeler emrine gönderilecek, adli teşkilatı kapatılan ilçelerin ödenekleri ise, kendi adlarına gönderilecek ve harcamalar için ayrı ayrı Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.

Kurulumuzca geçici ilçe seçim kurullarının oluşturulması halinde, bu ilçe seçim kurullarının yapacağı çalışmalar için gereken ödenek, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır. Bunlar için ayrı bir Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.

İL SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER

İl seçim kurulu başkanlarının yapacağı çalışmalar ilçelere göre sınırlı olduğundan, itirazlar, oy pusulası basımı ve ön seçim – aday yoklaması çalışmaları dâhil olmak üzere seçim sonuna kadar il seçim kurulu başkanlarına aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

Gündelik Miktarı

 • Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan illerde : (30) gündelik,
 • Seçmen sayısı 300.000’e kadar olan illerde : (40) gündelik,
 • Seçmen sayısı 500.000’e kadar olan illerde : (50) gündelik,
 • Seçmen sayısı 1.000.000’a kadar olan illerde : (55) gündelik,
 • Seçmen sayısı 1.000.000’dan fazla olan illerde : (60) gündelik,

İl seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle bu Kararımızın I/4. maddesinde belirtilen ana ilke esas alınarak ödeme yapılacaktır.
İl seçim kurullarında değişik tarihlerde birden fazla seçim kur lu başkanı görev yaptığı takdirde, gündelik miktarı bu Kararımızın II-1. maddesinde belirlenen esaslar dâhilinde belirlenir.
DİĞER HUSUSLAR

1) Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen araçların yakıt bedellerinin ilçe seçim kurulları tarafından karşılanması durumunda, benzin alımı ve tüketimi ile aracın yaptığı kilometre denetlenecek, araçların kullanımı esnasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecektir. (Yapılan harcamalar denetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.) Sandık kurulu görevlilerinin özel araçla görev yerlerine gitmeleri durumunda yakıt veya sair ulaşım giderleri karşılanmayacaktır.

2) Bu şekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalışmış olsalar dahi bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir.

3) İlçe seçim kurulları, gerekli hallerde oy sandıklarını dağıtmak ve toplamak için, ayrıca  uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse “sadece oy verme günü veya oy verme gününden önceki 2 (iki) günde dâhil olmak üzere en çok 3 (üç) gün için” tasarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (d) bendi gereğince piyasadan taşıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen ödenekten karşılayabileceklerdir.

4) Oy verme günü veya öncesinde siyasi partilerce görevlendirilen parti temsilcilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5) İlçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlüğü kadrosu münhal olan ilçelerde; zabıt kâtiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahakkuk yapılmayacak ve bu kişilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır.

6) Seçim iş ve işlemleri süreli olduğundan, seçmen kütük bürolarına anında ulaşılabilmesi için, telefonların seçmen kütük bürolarında bulunmasının sağlanması, teknik olarak imkân olduğu takdirde telefonların seçim kurulu başkanlarının makam odası ile seçmen kütük bürosu arasında paralel bağlantı yapılarak hizmetin müştereken yürütülmesi gerekmektedir.

7) Seçmen kütük bürosunda bulunan telefon; tasarruf ilkelerine uyulmak, ilçe seçim kurulu başkanının (Harcama Yetkilisi) denetimi altında sürekli resmî görüşmelerde kullanılmak kaydıyla şehirlerarası görüşmelere açtırılabilecek, görüşme ücretleri ise
08.69.00.04.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçim giderlerinden karşılanacaktır.

 

HARCAMA ÇİZELGESİ GÖNDERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Görevlendirilen araçların benzin giderleri, araç kiralamaları ve toner alımlarına ilişkin harcamaların faturalarının birer örneği Örnek: 104 Harcama Çizelgesi ile birlikte Kurulumuz Başkanlığına gönderilecektir.

2) Telefon harcamalarına ilişkin ödenek talepleri yine üçer aylık dilimler halinde gönderilmeye devam edilecek, bu husus mahalli idareler seçimleri harcamalarını gösterir Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde gösterilmeyecektir.

3) Askı yeri, büro personeli ve dışarıdan çalıştırılanlara yapılacak ödemeler de diğer ödemeler gibi seçim sonunda toplu olarak yapılacaktır.

4) Seçim sonrası gönderilecek Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri ayrıntılı sarf kararı ile birlikte gönderilecek, sarf kararında Başkanlığımızdan izin alınarak dışarıdan çalıştırılmış olanların isim listesi ile çalıştıkları süreler belirtilecektir. Seçim günü dışarıdan çalıştırılanlar için SEÇSİS’ten alınacak Örnek:104 Harcama Çizelgelerine gerekli sütun eklenmiş olup, seçim günü
dışarıdan çalıştırılanlara ilişkin bilgi girişleri bu sütuna yazılacaktır.

5) Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde görev yapan memur ve partili üye sayıları birlikte toplu olarak değil ayrı ayrı kendi sütunlarında gösterilecektir.

6) Mahalli idareler genel seçimleri harcamalarına ilişkin Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri düzenlenirken eksik ödeme kalmamasına özen gösterilecek ve daha önce Kurulumuz Başkanlığına bildirimi yapılan harcamalar tekrar gösterilmeyecektir.

7) Sandık kurulu, bina sorumlusu ve okul hizmetlisi görevlilerine ilişkin çalışanları gösterir bordrolar Kurulumuz Başkanlığına gönderilmeyecektir.

8) Seçim çalışmaları sonrasında düzenlenip Kurulumuz Başkanlığına gönderilecek olan Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde ilçe seçmen sayısının özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; mahalli idareler seçimlerinde yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasına karar verilmelidir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
sex izle hd porno izle sex hikaye