İçki İçmek (Alkol Almak) Konusundaki Ayet-i Kerimeler

24 Şubat 2010 Çarşamba, 23:02
İçki İçmek (Alkol Almak) Konusundaki Ayet-i Kerimeler

Allah’ın bir ismi de Hakîm’dir. Yani yaptığı her işi, hikmet ve faydalara göre yaratır. Nitekim insanın büyüyüp kemale ermesi, çekirdeğin yeşerip ağaç olması, bir yumurtanın açılıp kuş olması belli bir süreçle gerçekleşmektedir. Allah’ın kâinatta geçerli olan bu kanununu, dinin bazı emirlerinde de görmek mümkündür. İşte yüce Rabbimiz, Hakîm isminin gereği olarak, içki alışkanlığını toplumdan söküp atmak için, tedriç yani yavaş yavaş men etme metodunu irade etmiştir. Diğer taraftan, içki birdenbire haram edilseydi, içkiye müptela olmuş o asrın insanları İslamiyet’i kabulde nazlanabilirlerdi. Alışkanlıklarını bırakmak istemeyebilirlerdi. Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim’de içki ile ilgili ayetler, kademeli olarak şu sıraya göre nazil olmuştur.

1- “Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden hem bir içki yapıyor, hem de güzel rızk ediniyorsunuz. Bunda aklı eren kavim için elbette ibret vardır.” (Nahl Sûresi, 67) Bu ayette içkinin güzel rızk olmadığı açıklanmıştır. Bu ayetin nüzulü ile, içkinin dinen tasvip edilmeyen bir madde olduğu anlaşıldığından, bazı sahabeler içkiyi terk etmişlerdi. Aslında bu ayetin inzali ile, içkinin ileride haram olacağı da anlaşılmıştı.

2- “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Onlarda hem günah, hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür.” (Bakara Sûresi, 219)

3- “Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa Sûresi, 43) Bu -i kerime, sarhoşken namaz kılmayı men etmiştir. Bu durumda, beş vakit namazını hiç geçirmeksizin kılan bir sahabenin, gündüz iki namaz arasında içki içmemesi gerekiyordu. Aksi takdirde, yani gündüz iki namaz arasında içki içecek olsa, alkollü içkinin sarhoşluk edici tesiri geçmeyeceği için namazı kılamayacaktı. Belki yatsı namazından sonra içki içebilecekti. Bu durumda büyük bir sahabe kitlesi daha içkiden tamamen vazgeçmişlerdi. Çünkü alkole alışmış olan vücutlar, artık yavaş yavaş ondan uzaklaşıyordu.

4 -“Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, murada eresiniz.” (Maide Sûresi, 90)

5- “Şeytan, içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi?” (Maide Sûresi, 91)

Bu son ayet ile alkollü içkiler kesin olarak haram edilmiştir. Sahabelerden Hz. Enes (ra.) anlatıyor: Biz içki alemindeydik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi “İçki haram edildi.” dedi. Arkadaşlar derhal “Şu içki kaplarını dök, temizle.” emrini verdiler. O haberden sonra kimse ağzına içki almadı.

İçki içmek İslâm’da yasak olduğu gibi, önceki semavî dinlerde de bu konuda bazı yasaklar getirilmiştir. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’ta şu cümleler dikkati çeker: “Ve Rab Hârun söyleyip dedi: Sen ve seninle beraber oğulların, toplanma çadırına girdiğiniz zaman, ölmeyesiniz diye şarap ve içki içmeyin, nesillerinizce ebedî kanun olarak, tâ ki, kutsalla, bayağı şeyi ve murdarla temiz olanı birbirinden ayırdedesiniz” (Tevrat, Levililer, Bab, 10, A. 8, 9-11)

İncil’de bu konuda şöyle denir: “Onlar yemek yerlerken, İsa ekmek aldı, şükran duası edip parçaladı ve tâbilerine verdi ve dedi ki: Alın, yiyin, bu benim bedenimdir. Ve bir kâse şarap alıp şükretti ve onlara vererek dedi ki, bundan içiniz. Çünkü bu benim kanım, günahların bağışlanması için birçokları uğrunda dökülen ahdin kanıdır. Fakat ben size derim: Babamın melekûtunda sizinle taze olarak onu içeceğim o güne kadar, ben asmanın bu ürününden artık içmeyeceğim” (İncil, Matta, bab, 26, A:26-29, Yuhanna, A:30:vd.).[ad code=4 align=center]

Eski Türklerin İslâm’dan önce Şamanizm’e bağlı oldukları bilinmektedir. Bu dinde genellikle sevinçli zamanlarda ve kutsama törenlerinde Kımız vb. çeşitli içkilerin içildiği bilinmektedir (Mehmet Aydın-Osman Cilacı, Dinler Tarihi, Konya 1980, s. 97 vd.).

İslâm’dan önce ve İslâm’ın ilk devirlerinde, câhiliye Arapları içki içer ve bunu hayatın bir parçası gibi görürlerdi. İslâm beş şeyin korunmasına büyük önem vermiştir. Bunlar: Akil, sağlık, mal, ırz ve dindir. İçki içen kimse bu beş unsuru da koruyamaz duruma düşer. Amerika’da içki aleyhtarlarının kurduğu bir teşkilat yeryüzünde ilk defa içkiyi kimin yasakladığını araştırır. İlk yasağın Hz. Muhammed tarafından ortaya konulduğu anlaşılınca O’nun hatırasına New York’ta “Muhammed Çeşmesi adını verdikleri bir âbide yaptırırlar (Yeşilay Dergisi, sy. 441, Ağustos 1970).

Kur’an-ı Kerîm’de içki yasağı tedrîc prensibine göre gelmiştir.

Mekke’de inen ilk ayette yasak hükmü yer almaz.

“Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapıyor güzel rızık ediniyorsunuz, bunda aklı eren bir kavim için elbet bir ibret vardır” (en-Nahl, 16/67).

Bundan sonra Hz. Ömer bir gün Resulullah (s.a.s)’a gelerek şöyle dedi: “Ya Resulullah! Şarap malı helâk edici ve aklı giderici olduğu malumunuzdur. Yüce Allah’tan, şarabın hükmünü bize açıklamasını iste. Hz. Peygamber; “Ey Allah’ım, şarap hakkında bize açıklayıcı beyanını bildir” diye dua edince şu ayet indi:

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar, de ki. “Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Ancak günahları faydalarından daha büyüktür” (el-Bakara, 2/219). Bu ayet inince, bazı sahabîler “büyük günah” diye içkiyi bırakmış bazıları ise “insanlara faydası da var” diyerek içmeye devam etmişlerdir.

Bir gün Abdurrahman b. Avf bir ziyafet vermiş, ashâb-ı kirâmdan bazıları da bu ziyafette hazır bulunmuştu. Yemekte içki de içmişlerdi. Akşam namazının vakti girince, içlerinden birisi imam olmuş ve namaz kıldırırken “kâfirûn” sûresini yanlış okumuştu. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Ya Rabbi bize içki konusundaki beyanında ziyade yap” diye dua etmiş ve daha sonra şu ayet inmiştir: “Ey iman edenler, siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın” (en-Nisa, 4/43). Bu surette içki yalnız namaz vakitlerinde olmak üzere yasaklanmıştır. Artık onu içenler yatsı namazından sonra içiyorlar, sarhoşlukları geçtikten sonra sabah namazını kılıyorlardı.

Yine bir gün Utbe b. Mâlik (r.a) bir evlenme ziyafeti vermişti. Sa’d b. Ebî Vakkas da oradaydı. Deve eti yediler, içki içtiler, sarhoş olunca da asalet iddiasına kalkıştılar. Sa’d bu konuda kavmini öven ve Ensar’ı hicveden bir şiir okudu. Ensar’dan birisi buna kızarak, sofradaki bir deve kemiği ile Sa’d’ı yaraladı. Sa’d da durumu Resulullah (s.a.s)’a şikâyette bulundu. Bunun üzerine bu konuda kesin içki yasağı bildiren ayetler indi:

“Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden bir murdardır. Bunlardan kaçınınız ki, felaha eresiniz. Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (el-Mâide, 5/90-91)

Hz. Peygamberin çeşitli hadisleri bu konuda uygulama esaslarını gösterir:

“Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken Tövbe etmeden ölürse âhirette kevser şarabını içemez” (Müslim, Eşribe, 73).

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır” (el-Askalânî, Bulûgu’l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd.).

Hz. Peygamber’e ilaç için şarap yapmanın hükmü sorulunca; “Şüphesiz şarap deva (ilâç) değil aksine derttir” (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

“Ümmetimden bir takım kimseler, çeşitli adlar koyarak içki içeceklerdir” (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

İçkinin yasak oluşu icma-ı ümmetle sâbittir. İslâm fakihleri bu konuda görüş birliği içindedirler. Ancak müctehidler arasında bazı içki çeşitleri üzerinde ihtilaf vardı. Hz. Ömer bu konudaki şüpheleri kaldırmak için, Allah elçisinin minberinden “aklı perdeleyen her şey içkidir” sözüyle özlü bir tarif yapmıştır. Buna göre insana aklını kaybettiren ve onu iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayıramaz duruma getiren herşey içki sayılır. Sıvı veya katı olması sonucu değiştirmez. Afyon, eroin ve benzeri bütün uyuşturucular aynı niteliktedir. Çünkü bunları kullanan kişilerde aklın fonksiyonları değişir; uzağı yakın, yakını uzak görür; olağan şeylerden ayrılarak, olmayan ve olmayacak şeyleri hayal etmeye ve rüyalar denizinde yüzmeye başlar. Bazı uyuşturucular da vücûdu durgunlaştırır, sinirleri uyuşturur, ruhsal çöküntülere yol açar, ahlâkı düşürür, iradeyi zayıflatır ve ferdi topluma faydasız hâle getirir. İşte İslâm dini, fert ve toplum için faydalı olan şeyleri emrederken, zararlı olanları da yasaklamıştır. İslâm’ın yasakları tıb tarafından incelendiğinde, bunların fert ve toplum yararına olduğu görülür. Nitekim, içki ve domuz eti gibi yasaklar ilmin ve tıbbın süzgecinden geçirilmiş, nice maddî ve mânevi zararları uzmanlarca açıklanmıştır (bk. Yusuf el-Kardâvî, el-Helâl ve’l-Harâm fi’l-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, s. 50-53, 75-88).

İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, müslümanlar arasında ticaretini de yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan…” (Tirmizî, Büyû’, 59; İbn Mâce, Eşribe, 6).

Mâide suresindeki kesin içki yasağı bildiren ayet geldikten sonra Allah Resulu uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın…” (Müslim, Müsâkât, 67; bk. Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû, 93; Fer’, 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324, 326, 340; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Beyrut (t.y), I, 544-547).

Kaynaklar:

http://www.sevde.de/islam_Ans/ii/icki.htm

http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=2399

41 Yorum

 1. murat

  18 Nisan 2013 at 16:20

  ALLAH KİMSEYE BUNUN KADAR KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK VERMESİN

 2. ayyaş

  03 Nisan 2013 at 15:06

  sakın ödevinizi benim gibi son güne bırakmayın yoksa site site dolanırsınız

 3. hazal doğan

  03 Nisan 2013 at 15:03

  süper ayetler ama bana dha fazla lazım benden birtavsiye sakın ödevlerinizi son güne bırakmayın

 4. sanane

  03 Nisan 2013 at 13:39

  yetersiz

 5. sanane

  03 Nisan 2012 at 09:13

  çok güzeller evet de uyan yok.

 6. sanane

  03 Nisan 2012 at 09:12

  ödevim var acilllll

 7. ecem gulekçu

  02 Nisan 2012 at 17:10

  allah herkezi affeder ama günay yapmayın !

 8. fat boy

  02 Nisan 2012 at 14:54

  çok kotüü yetersiz

  • sanane

   03 Nisan 2013 at 13:39

   bencede

 9. esra çelik

  07 Mart 2012 at 16:53

  allah ıslah etsin bu gençleri günah bir anlık heves acıyorum ne anlıyorlar kendilerinide ailelerinide maf ediyo siz siz olun içmeyin paranızı bunavereceğinize daha yararlı şeylere ver o parayı o zıkıma vericeğime yırtarım çöpe atarım daha iyi

 10. merve akbulut

  04 Ocak 2012 at 15:03

  bencede yetersiz çü
  nkü bana daha fazla ayet lazım

 11. merve akbulut

  04 Ocak 2012 at 14:59

  bencede yetersiz öünkü bana daha fazla ayet lazım

  • Burhan

   07 Mayıs 2014 at 19:48

   Bana daha çok ayet lazım diyen arkadaşım Kur’an ı hiç okudunmu içki konusundaki ayetler hemen hemen bellidir.

 12. asena tarhan

  19 Haziran 2011 at 20:15

  sigara içen içene alkol içene üreten üretene sırf para için insan sağlıyıyla oynanan ürünlerdir.

 13. elif ela ince

  19 Haziran 2011 at 20:14

  alkolün zararlarını herkes bilir ama içene bağımlılık etmişbile zararını düşünmez

  • newyork

   09 Mart 2012 at 14:39

   çok iğrenç bi yorum olmuş…..

 14. Ahmet Ciğerci

  19 Haziran 2011 at 20:14

  Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.

 15. şekerkız_LALE

  19 Haziran 2011 at 20:14

  çok güzel ayetler veriyo ama hiç ruhsal ya da fiziksel olaylarda bahsetmiyo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bu içki içlerde zaten kendilerini bi şey sanıp içiyolar

 16. alkolü sevmiyus

  19 Haziran 2011 at 20:14

  zıkkım içsin eşşekler

 17. iyilik meleği

  19 Haziran 2011 at 20:13

  eşekler evet

 18. kübra

  19 Haziran 2011 at 20:13

  ya kullanmada ne var onun yerine gazoz kola iç ölürmüsün yaniii….)))))

 19. elif ela ince

  19 Haziran 2011 at 20:12

  Kola (v.b)şeylerde alkol ve sigara kadar zararlı

 20. asena tarhan

  19 Haziran 2011 at 20:12

  sana katılıyorum

 21. ZeberuS

  19 Haziran 2011 at 20:12

  Şimdiki Bu Zamanın Gençlerine Söylemek Gerek Aslında Bu Yazıyı Okusunlarda Biraz Örnek Alsınlar Çünki İçki İçmeyi Birşey Biliyorlar..

 22. Badem

  19 Haziran 2011 at 20:12

  25 yaşına geldim hiç içmedim biraz insanın kendinde içmemek içinde varsa içer yapar!

 23. BaDGirL

  19 Haziran 2011 at 20:11

  Nedemişler Alkol İçeçegine Bir Bardak Sade Gazoz İç 😀

 24. -elif-

  19 Haziran 2011 at 20:11

  katılıyorum .allah ıslah etsin içki içenleri

 25. Osman B.

  19 Haziran 2011 at 20:11

  İçki İçen bi insan colugunun cocugunun rıskınıda o masada koyar.

 26. ManiaC

  19 Haziran 2011 at 20:11

  Alkol ana kötülüklerin başıdır bir insan alkol kullanıyorsa o insan yoldan çıkar.

 27. dikeN

  19 Haziran 2011 at 20:10

  Türkiyede ve dünyada o kadar insan içiyor ki bu illeti önüne geçilecek gibi degil allah ıslah etsin o insanları !

 28. PASHA

  19 Haziran 2011 at 20:09

  Ne Buluyorlarsa Bu İçkide Senelerdir Anlamamışımdır. Alkol İçeçegine Kola İç Arkadaş Heç Ya!

 29. FatmA

  19 Haziran 2011 at 20:09

  Yüce Allahım Kötü Alışkanlıklardan Herkezi Arındırır İnşallah

 30. aLper ~

  19 Haziran 2011 at 20:09

  Bir Eve Alkol Girmeye Görsün Şart Olsun O Evin Bereketi Kalmıyor Hiç!

 31. oCeaN

  19 Haziran 2011 at 20:09

  Doğru Yoldan Çıkanları Allah Artık Islah Etsin , Alkol En Kötü Şey İnsanın Yuvasına İncir Agacını Diker.

 32. muhammed

  19 Haziran 2011 at 20:08

  arkadaşlar siz siz olun sakin içki içmeyin hepinizi seviyorum saygılarla

 33. Taner

  19 Haziran 2011 at 20:08

  İçki içmek haramdır.İçenleri anlamıyorum gerçekten.

 34. tezzat

  19 Haziran 2011 at 20:08

  “Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden hem bir içki yapıyor, hem de güzel rızk ediniyorsunuz. Bunda aklı eren kavim için elbette ibret vardır.”

  Evet ibret çok oluyor da ANLAYANA işte…Anlamayana yine hava hoş anlamamazlıktan gelene yani

 35. Carizma

  19 Haziran 2011 at 20:08

  Minik peri ne kısmı yetersiz geldi sana.

  İçki içmenin dinimizdeki hükmü hakkında verdiğin bilgiler için teşekkürler

 36. LichKing

  19 Haziran 2011 at 20:07

  ALLAH’ım bu kötü alışkanlıktan kurtarsın herkesi. İnanın bu içki insanın hayatını mahvediyor aileleri perişan ediyor.

 37. minik_peri

  19 Haziran 2011 at 20:07

  çok güzel ayetler ve hadisler var ama yetersizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  • merve akbulut

   04 Ocak 2012 at 15:01

   sana katılıyorum

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
sex izle hd porno izle sex hikaye