Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası Simge Yarışması

06 Haziran 2013 Perşembe, 22:55
TL yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () tarafından başlatılan yeni bir yarışma ile Türk Lirasına bir simge kazandırılması amaçlanıyor.

Merkez Bankası tarafından aşağıda şartnamesi ve katılım koşulları verilen yarışma ile ülkemizin Yurtdışında temsilini kolaylaştıracak, akılda kalacak ve ülkemiz para birimine yakışacak bir sembol kazanmış olacağız.
Başvuru 3 – 31 Ekim 2011 tarih aralığında olacaktır. Gerekli bilgi ve belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

“TL SİMGE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının (TL) ülkemizde ve dünyada tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak TL’yi anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir simge belirlemek üzere TL SİMGE YARIŞMASI düzenlemektedir.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler

 • 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.
 • Değerlendirme Jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımları, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında bulunanlar, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar Yarışma’ya katılamazlar.
 • Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla Yarışma’ya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda tasarım sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
 • Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla Yarışma’ya katılabilirler.
 • Tasarımların büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, tasarımların, orantılı şekilde küçültülmüş en az 10 adet versiyonunun (en küçük ölçülü tasarımın karakter büyüklüğü 4 punto olmalıdır.) yarışmaya gönderilmesi gerekmektedir.
 • Tasarımların A4 boyutunda siyah beyaz olarak uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek biçimde, alt bölümde % 20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Tasarımların ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma yüksek çözünürlükle TIF/JPEG uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.
 • Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.

3. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi
Katılımcılar başvuru yaparken her bir tasarım için üç adet zarf kullanacaklardır;

 • Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş ekte yer alan başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla beraber tasarımın, tasarımın küçültülmüş versiyonlarının ve tasarımın teması ile TL’yi en iyi şekilde nasıl sembolize ettiğini ifade eden kısa bir açıklamanın (en fazla 350 kelime) yer alacağı Teslim Zarfı’dır.
 • Alıcı adresi isim belirtilmeksizin rumuzla, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.
 • Her zarfın üzerinde 5 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz ve zarfın içinde ne bulunduğu yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan gelen tasarımlarda aynı rumuz olması halinde TCMB rumuza ek yapma hakkına sahiptir.
 • Katılımcının rumuzu, tasarımlarının arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır
 • Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı rumuz ve teslim zarfı kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir. Başvurular 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar yarışma katılım koşullarına uygun olarak 31 Ekim 2011 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese iadeli-taahhütlü posta veya kargo yoluyla önderilebilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü
Yarışması İletişim ve Yazışma Sekretaryası İstiklal Cad. No: 10 06100 Ulus / Ankara / TÜRKİYE

Değerlendirme Jürisi Üyeleri
 Değerlendirme Jürisi

 • Prof. Dr. Turalay Kenç, Başkan Yardımcısı
 • Selahattin Akkaş, Genel Müdür
 • Hüseyin Zafer, Genel Müdür
 • Yaman Eren, Mimar
 • Prof. Dr. İncilay Yurdakul, Akademisyen, T.C. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
 • Doç. Dr. Çiğdem Demir, Akademisyen, T.C. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya Mutlu, Akademisyen, T.C. Bilkent Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
 • Yedek üye Emin Keskin, Genel Müdür
 • Yedek üye İlker Bayır, Genel Müdür Yardımcısı
 • Yedek üye Hava Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşur.

Yarışma’nın sekretarya hizmetleri İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yarışma’ya ilişkin bilgi edinme yarisma@tcmb.gov.tr adlı e-posta adresinden yapılacaktır.
  5. Değerlendirme
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılır:
(i) Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,
(ii) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi birine uymayan tasarımlar,
(iii) Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan tasarımlar. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır.)

Tasarımlar, TL’yi ulusal ve uluslararası alanda anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil etme başarısı üzerinden değerlendirilecektir.
6. Ödüller
Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri TCMB’ye aittir.
Birincilik ödülü: Net 25.000 TL
Üç adet teşvik ödülü her biri: Net 2.500 TL
Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır.
Ödüle layık görülen tasarımlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç üç ay içinde değerlendirilerek Banka Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur. Ayrıca sonuçlar katılımcıların adresine yazılı olarak bildirilir.
Tasarımların TCMB’nin ihtiyacını karşılamaması halinde, TCMB hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
Birincilik ödülü, aynı veya birbirine çok benzer olduğu düşünülen tasarım sahipleri arasında paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi TCMB’ye aittir.

7. Yarışma Takvimi
Başvuru tarihleri: 3 – 31 Ekim 2011
Jüri değerlendirme tarihleri: 1-15 Kasım 2011
Sonuçların açıklanma tarihi: 19 Aralık 2011
8. Diğer Hükümler

 • Katılımcılar, Yarışma’ya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen ödül bedeli karşılığında, Bankanın her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, banknotlarda, bankacılık işlemleri ve hizmetlerinde, yazışma ve muhasebe kayıtlarında ve Banka tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak TCMB’ye tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle TCMB’ye ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda TCMB’yi yetkili kılarak, tasarımların Şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan TCMB sorumlu olmayacaktır.
 • TCMB, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir.
 • Birincilik ödülünü kazanan tasarımın TL için simge olarak kullanılıp kullanılmayacağı TCMB’nin takdir ve yetkisindedir.
 • Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde TCMB, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir.
 • TCMB, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde, tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde Yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içinde teslim edilen adresten alınabilirler. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan TCMB sorumlu değildir.
 • TCMB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada Yarışma’yı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda TCMB teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
 • Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Şartnamesi (PDF)Başvuru formu (PDF)Başvuru klavuzu (PDF)

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
sex izle hd porno izle sex hikaye